Mr. X was advocaat van een gemeente. Gemeenteonderdeel K had al jaren problemen met een werknemer. Misschien kon mediation uitkomst bieden. De leidinggevende tekende de mediationovereenkomst namens het gemeenteonderdeel en Mr. X tekende mee. Hij onderhandelde namens de gemeente en stemde af met een P&O-adviseur.

Helaas – de mediation mislukte. De gemeente overlegde met mr. X: hoe gaan we hier een einde aan breien? Het resultaat: de gemeente schreef de werknemer dat men het voornemen had hem eervol ontslag te verlenen. Ter onderbouwing onder meer stukken uit de mediation, die mr. X voor dit doel bij elkaar zocht.

De werknemer vond dat de afgesproken vertrouwelijkheid was geschonden omdat de gemeente het ontslag onderbouwde met mediationstukken. De gemeente vond van niet. Hoe kon de geheimhouding zijn geschonden? Zij was toch zelf partij bij de mediation?

Berisping

De werknemer klaagt over mr. X bij de raad van discipline in Den Bosch, die hem gelijk geeft. Volgens de raad had mr. X vertrouwelijke gegevens uit het mediationtraject gedeeld met ambtenaren van de gemeente die niet partij of deelnemer waren bij de mediation. Zij moesten daarom volgens de raad als derden worden gekwalificeerd.

Mr. X kreeg een berisping, maar ging in hoger beroep. Volgens hem moest de gemeente zelf als partij worden aangemerkt. Mr. X mocht de informatie dus ook delen met de P&O-adviseur. En hij moest natuurlijk ook de stukken aan de gemachtigde van de werknemer sturen, op grond van gedragsregel 25.

Openheid

Volgens mr. X maakte het niet uit dat de gemeente met die stukken het ontslagvoornemen onderbouwde. De gemeente gaf daarmee aan zelf openheid van zaken te willen geven en klager kon het zeggen als hij het daar niet mee eens was. In de ontslagprocedure waren de gegevens niet gebruikt.

Het Hof van Discipline ziet het zo. Mr. X vertegenwoordigde inderdaad de gemeente in de mediation. Een redelijke uitleg van de mediationovereenkomst brengt dan mee dat je tijdens het traject informatie mag delen met de mensen van de gemeente die daar functioneel betrokken zijn, zoals de P&O-dame.

Na de mediation lag het anders. Mr. X had er alert op moeten zijn dat de gegevens uit de mislukte mediation niet voor het ontslag mochten worden gebruikt. Hij had de gemeente er nadrukkelijk op moeten wijzen dat hij zelf en (het onderdeel van) de gemeente de geheimhouding zouden schenden als de stukken daarvoor werden gebruikt.
Hij had de stukken ook niet mogen sturen aan gemachtigde van de werknemer, omdat dat in die fase een ander was dan degene die de werknemer in de mediation had bijgestaan.

Onder meer omdat de schending alleen partijen en hun gemachtigden betrof, verlicht het Hof de maatregel tot een waarschuwing.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie