De adviezen zijn een reactie op het besluit van de Rechtspraak de omvang van de processtukken in hoger beroep per 1 april te beperken tot maximaal 25 pagina’s. Volgens de adviescommissies staat de maatregel op gespannen voet met de wet en de fundamentele beginselen van procesrecht, waaronder het recht op toegang tot de rechter, het
beginsel van hoor en wederhoor en de goede procesorde. ‘In een procesreglement kunnen geen beperkingen aan de omvang van processtukken worden gesteld. Dat kan alleen bij wet gebeuren. De voorgenomen wijziging van het procesreglement is naar de mening van de adviescommissie dan ook in strijd met de beginselen van een goede procesorde en artikel 6 EVRM’, stelt de commissie Burgerlijk procesrecht.

Ongelijke behandeling
Ze bestempelt de maatregel verder als praktisch niet uitvoerbaar. Deze zou leiden tot rechtsonzekerheid en ongelijke behandeling. ‘De criteria voor het maken van een uitzondering zijn niet helder. Het is bovendien aannemelijk dat de regeling juist leidt tot een grotere druk op de rechtspraak’,

De beide commissies vinden het vreemd dat de maatregel wordt ingevoerd zonder dat er een deugdelijke analyse van het probleem is gemaakt en zonder dat de advocatuur is geconsulteerd. Ze adviseren de Rechtspraak eerst nader onderzoek te doen naar het probleem en daarbij ook alternatieve oplossingen te betrekken.

Tijdrovend
De adviescommissie Intellectuele eigendom wijst er op dat het nodig kan zijn om lange processtukken in te dienen, zeker wanneer het om een complexe zaak gaat. Bovendien hoeft dat niet extra tijdrovend te zijn. ‘Een lang processtuk is niet per se moeilijker te doorgronden dan een kort processtuk. Dat hangt erg af van het geval. Het tegenovergestelde kan evenzogoed gesteld worden.’
Volgens de commissie bestaat juist het risico dat standpunten, vanwege het noodgedwongen ontbreken van een toelichting, verkeerd worden begrepen. De adviescommissie Intellectuele eigendom meent dat de oorzaak van een verkeerde uitleg van stukken of standpunten van partijen door raadslieden eerder gezocht moet worden in een gebrek aan kwaliteit van het processtuk. ‘Dat probleem wordt met de voorgenomen maatregel echter niet ondervangen.’

Klik hier voor de volledige adviezen

dossier-papieren-Pixabay-Anyusha

Limiet aan lengte processtukken: 1 aprilgrap?

Processtukken in hoger beroep mogen straks max 25 pagina’s beslaan. Niet de lengte van de stukken, maar de overbelasting van de hoven is het probleem.

Advertentie