Cover stemmen in toga 2
Met dank aan Eva Matheij, Magdalena Kučko en Jorrit Posthuma de Boer van Clifford Chance LLP. Image credit: Martijn Gijsbertsen

We hoeven er geen doekjes om te winden. De electorale macht van de advocatuur heeft niet veel om het lijf. Afgezet tegen de kiesdeler zijn de achttienduizend Nederlandse advocaten goed voor ongeveer een kwart Kamerzetel. Anders gezegd: tegenover elke advocaat staan een slordige zeshonderd andere kiezers.

Politiek en maatschappelijk is de advocatuurlijke invloed groter. Dat is weliswaar een aanname, maar een redelijk veilige. Kijk slechts naar de actieve rol van advocaten in de media en de Rechtspraak plus de korte lijnen tussen advocatenorganisaties en politiek.

Reden genoeg dus om te peilen wat advocaten vinden van de diverse standpunten die politieke partijen verkondigen in hun verkiezingsprogramma’s. Waarbij we dan alleen díé standpunten in ogenschouw nemen die een raakvlak hebben met het werkveld. We zijn tenslotte het Advocatenblad.

Op verzoek peilde onderzoeksbureau Tangram de opvattingen van advocaten over rechtsstatelijke kwesties en andere thema’s die de beroepsgroep raken. Aan het onderzoek namen 547 advocaten uit het Advocatenpanel deel. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een online-enquête in de periode van 18 februari tot en met 1 maart 2021.

Algemeen

Eerst wat algemene uitkomsten. De voornaamste: zo ongeveer iedereen zegt te gaan stemmen. Angst voor corona houdt bijna niemand thuis. Traditioneel gezien stemmen veruit de meeste advocaten op VVD en D66. Dat was vier jaar geleden zo (toen hielden we ook een peiling) en nu weer. Achttien procent van de respondenten kiest voor de VVD, 17 procent voor D66. De andere partijen volgen op grote afstand.

Vier jaar geleden was dat beeld hetzelfde, met dien verstande dat het aandeel zwevende kiezers nu met 31 procent veel hoger is dan toen (20 procent). Als we de zwevende kiezer buiten beschouwing laten stijgt het aantal D66- en VVD-stemmers naar ongeveer 25 procent.

Opvallend is dat het stemgedrag van advocaten afwijkt van de voorkeur voor de gewenste regeringspartijen als het gaat om het verdedigen van de belangen van het eigen werkveld. Hoewel minder dan een kwart op D66 zegt te stemmen, zou meer dan de helft graag zien dat D66 in de regering komt. De voorkeur voor de VVD ligt aanmerkelijk lager, op 30 procent. Zelfs het CDA en de PvdA zijn favorieter dan de VVD.

vrg2_verwachte-resultaat-verkiezing

Wat is dan de ideale coalitie in de ogen van advocaten? Helaas biedt deze peiling geen eenduidig beeld. De VVD-stemmers hebben overduidelijk een voorkeur voor een regering van VVD, D66 en CDA. Maar de meeste D66-stemmers gaan liever over links in een coalitie met PvdA en GroenLinks. Aangezien de stemmers op PvdA en GroenLinks (samen 12 procent) dezelfde voorkeur hebben, lijkt het merendeel van de advocaten een progressief kabinet voor ogen te hebben.

Bij de keuze voor de favoriete coalitiepartijen ging het om de belangen van de eigen beroepsgroep. Bij de keuze in het stemhokje wegen ook andere zaken mee.

Die tellen echter minder zwaar dan je misschien zou denken. Veel advocaten stemmen in toga, althans in overdrachtelijke zin. Driekwart van de respondenten zegt dat de rechtsstaat voor hen een belangrijk thema is. Economie/werkgelegenheid en klimaat/milieu is voor zes op de tien een majeur onderwerp. Onderwijs is voor de helft belangrijk, gezondheidszorg en Europa voor ruim een derde. Veiligheid en immigratie, cultuur, het coronabeleid, woningmarkt en belastingen wegen minder zwaar. Hekkensluiters zijn diversiteit en inclusie. Mogelijk speelt dat thema meer op de werkvloer dan in het stemhok.

vrg1_welke-issues-zijn-voor-u-belangrijk 2
vrg8_welke-drie-partijen

Sociale advocatuur

Het gewichtigste advocatuurlijke thema deze verkiezingen is zonder twijfel de gefinancierde rechtsbijstand. De sociale advocatuur was door alle politieke en maatschappelijke discussie van de afgelopen jaren al hoog op de agenda komen te staan. De kindertoeslagenaffaire gaf nog eens een forse extra zet. Geen wonder dus dat bijna alle politieke partijen het thema noemen in hun verkiezingsprogramma. Hoe verder de partij aan de linkerzijde van het politieke spectrum is gesitueerd, hoe explicieter het voornemen om er meer geld voor uit te trekken.

Maar liefst 89 procent van de deelnemende advocaten deelt die opvatting. Er moet extra geld naar de gefinancierde rechtsbijstand om de vergoedingen voor de sociale advocatuur te verhogen, luidt het bijna unanieme oordeel.

In samenhang daarmee meent 70 procent dat de griffierechten voor gewone burgers omlaag moeten, om daarmee de toegang tot het recht te verbeteren. Dat strookt met de voornemens van met name D66 en de linkse partijen.

VVD en CDA vinden dat commerciële kantoren meer moeten doen om de sociale advocatuur te ondersteunen. Dat idee vindt weinig weerklank binnen de balie. Slechts een derde is voor, 22 procent neutraal en 43 procent ronduit tegen.

De suggestie van FvD dat de gefinancierde rechtshulp in asielzaken wordt beperkt, kan evenmin op bijval rekenen. Bijna 60 procent van de respondenten is daar op tegen.

vrg3_Thema-gefinancierde-rechtsbijstand

Rechtsstaat

Hoewel niet overvloedig bevatten diverse verkiezingsprogramma’s standpunten over rechtsstatelijke en staatsrechtelijke kwesties. Eentje die vaak langskomt, betreft het verbod op constitutionele toetsing (artikel 120, Gw). De meeste partijen vinden inmiddels dat die bepaling achterhaald is en bepleiten aanpassing van de Grondwet. Daarmee lijkt een oude politieke wens weer actueel te worden. Een meerderheid van de advocaten is het daarmee eens. Rechters moeten wetten kunnen beoordelen op hun grondwettigheid, stelt 53 procent.

Meer steun is er voor de opvatting dat er extra geld moet komen voor de beveiliging van advocaten, rechters, OM en politie, de hoeders van de rechtsstaat. Dat is in ieder geval een expliciete wens van PvdA en VVD. Bijna 70 procent van de respondenten is ook die mening toegedaan.

De stelling dat de rechtsbescherming van burgers bij geautomatiseerde besluitvorming verder moet worden versterkt via het recht op inzicht in gegevens en algoritmes, kan op nog meer bijval rekenen. Bijna driekwart van de advocaten is het eens met dit CDA-standpunt.

vrg4_Thema-rechtstaat

Rechtspraak

‘We kiezen voor meer capaciteit voor de rechterlijke macht om overbelasting van de rechtspraak tegen te gaan,’ schrijft D66 in haar programma. Dat voornemen kan op zeer grote instemming van advocaten rekenen. Maar liefst 90 procent van de respondenten is het daarmee eens, de hoogste score in deze peiling.

Een andere wens van D66 valt aanzienlijk slechter. De democraten beloven de kiezer ervoor te zorgen dat er meer procedures bij de kantonrechter terechtkunnen, zodat ook andere rechtshulpverleners dan advocaten – met een lager tarief – rechtsbijstand kunnen verlenen. Hoewel 24 procent van de respondenten hiermee kan instemmen, vindt een meerderheid van 53 procent dat een slecht plan.

vrg5_Thema-rechtspraak

Strafrecht

Het zal niet verrassen dat menig politieke partij in haar verkiezingsprogramma uitgebreid stilstaat bij de bestrijding van criminaliteit, de hoogte van straffen, slachtofferrechten en taakstraffen. Deels uit populistische overwegingen, deels in reactie daarop.

Advocaten tonen zich niet bijster enthousiast over de neiging van politici om op de stoel van de rechter te gaan zitten. Een hogere strafmaat en minimumstraffen voor bepaalde delicten – een wens die met name leeft bij partijen op de rechterflank – wordt resoluut afgewezen door een ruime meerderheid van 63 procent. Driekwart onderschrijft het D66-standpunt dat het aan de rechter is om de strafeis te bepalen, zonder wettelijke minimumstraffen.

Plea bargaining, waarbij het OM buiten de rechter om onderhandelt met verdachten, stuit op weerstand bij 39 procent. Daarentegen steunt 30 procent dat VVD-plan.

Een ander liberaal standpunt ondervindt nog minder steun. Meer dan de helft van de advocaten is gekant tegen het idee om het verschoningsrecht op te heffen in geval van verondersteld misbruik. Slechts 22 procent is voorstander.

vrg6_Thema-strafrechtketen—meest-gewenst
vrg7_Thema-strafrechtketen—minst-gewenst

Rechtsstatelijke toets

De NOvA heeft ook deze verkiezingen de verkiezingsprogramma’s laten doorlichten op hun rechtsstatelijkheid. Daarbij is gekeken naar drie specifieke criteria: een voorspelbare en regelgeleide overheid; eerbiediging van fundamentele rechten en vrijheden; en effectieve toegang tot een onafhankelijke rechter. De resultaten van de rechtsstatelijke toets zijn vanaf 10 maart te vinden op advocatenorde.nl en advocatenblad.nl.

Wat zou je doen…?

Op de open vraag ‘Wat zou u doen als minister voor Rechtsbescherming?’ kwamen 357 (!) antwoorden. U vindt ze aan het eind van dit artikel allemaal terug in een apart kader. Een overgrote meerderheid van de antwoorden luidt kort en krachtig: ‘Meer geld besteden aan de gefinancierde rechtsbijstand’ of varianten daarop. In een aantal gevallen krijgt minister Dekker een veeg uit de pan. Iemand verwoordt het vriendelijk en zou ‘Dekker op wachtgeld zetten’. Een ander reageert bozer: ‘Al die ellende die Teeven, Dekker, Grapperhaus c.s. hebben veroorzaakt opruimen en meteen dat ministerie opdoeken.’

Ook verlaging van het griffierecht en meer ondersteuning van de rechterlijke macht worden veelvuldig genoemd. Uiteraard worden ook minder voor de hand liggende acties genoemd. Zo zegt iemand de toga voor advocaten af te zullen schaffen. Een ander wil een staatssecretaris voor Digitale Zaken en Privacy aanstellen. Een derde kondigt aan de verplichting in te stellen dat elke advocaat een aantal toevoegingszaken moet doen tegen een redelijke vergoeding zodat de toegang tot het recht voor onvermogenden is geborgd.

Iets radicaler is deze reactie: ‘Zorgen dat er als de sodemieter een bindend referendum voor alle belangrijke beslissingen komt! En een direct gekozen MP invoeren.’

Advocatenpanel

Het Advocatenblad peilt geregeld de opvattingen die leven in de balie over zaken die voor de beroepsgroep relevant zijn. Daartoe is in 2018 het Advocatenpanel in het leven geroepen.

Tot dusver is aan het panel zeven keer een vragenlijst voorgelegd. Na de moord op Derk Wiersum was er een enquête over de gevoelens van angst en dreiging binnen de balie. In april vorig jaar was er een peiling naar de gevolgen van de coronacrisis.

Zo betrekken we het Advocatenpanel bij belangrijke onderwerpen. Deelnemers ontvangen enkele keren per jaar per e-mail een vragenlijst. De antwoorden worden anoniem verwerkt door onderzoeksbureau Tangram. Wilt u deel uitmaken van het Advocatenpanel? U kunt zich aanmelden op advocatenblad.nl/advocatenpanel.

Wat zou u doen als minister van rechtsbescherming?

 1. Zorgvuldiger wetgeving. Niet allerlei pilots als er geen lange termijn visie is. Investeren in wat nu goed en degelijk is.
 2. Zorgen voor rechtszekerheid en ophouden met onzinnige experimenten die enkel door bezuinigingen zijn gedreven.
 3. zorgen voor goede gefinancierde rechtsbijstand op basis van reële vergoedingen zonder budgetbeperking, maar wel met een rem op onnodige procedures
 4. zorgen voor financiële opwaardering gefinancierde rechtsbijstand; meer benoemingen van rechters mogelijk maken. verlagen griffierechten voor particulieren en mkb
 5. Zorgen voor fatsoenlijke vergoedingen voor werk in sociale advocatuur.
 6. Zorgen voor een level playing field.
 7. zorgen voor een beter stelsel van gefinancierde rechtshulp en ruimere financiering rechterlijke macht
 8. Zorgen dat ik kennis van zaken heb en in overleg treden met de ketenpartners.
 9. ZORGEN DAT IK EEN RECHTENSTUDIE HEB AFGEROND
 10. Zorgen dat iedereen de reële mogelijkheid krijgt om rechtsbijstand te krijgen, waartegen voor de advocatuur een adequate vergoeding tegenover staat zodat rechtsbijstand ook op peil kan blijven.
 11. Zorgen dat iedereen adequate toegang heeft tot de rechter in het bijzonder in alle gevallen waarin de overheid of een overheidsinstantie de wederpartij is. Dat betekent dus meer budget voor de gefinancierde rechtshulp en de rechtspraak.
 12. Zorgen dat er voor ieder burger een gelijke toegang is tot de rechter
 13. Zorgen dat er meer middelen komen voor de rechterlijke macht en toegang tot de rechter.
 14. Zorgen dat er als de sodemieter een bindend referendum voor alle belangrijke beslissingen re: Nederland komt! Een direct gekozen MP invoeren.
 15. Zorgen dat elke burger toegang kan krijgen tot de rechter, tegen een reële prijs. Heropenen kantongerechten.
 16. zorgen dat de vergoedingen in toevoegingszaken omhoog gaan
 17. Zorgen dat de rechtsstaat minder geweld wordt aangedaan.
 18. Zorgen dat de rechtspraak en Raad voor Rechtsbijstand moderner gaan werken met meer oog voor huidige samenleving
 19. Zorgen dat de rechtsbescherming eens wordt gewaarborgd, in plaats van continu manieren te vinden om de rechtsstaat te ondermijnen. En: een verplichte juridische scholing volgen, zodat je als minister daadwerkelijk weet waar je over praat.
 20. Zorgen dat de justitiële keten weer normaal kan functioneren. Genoeg rechters, geen beperkingen van 25 bladzijden omdat de rechters geen tijd meer hebben om een wat complexer dossier te lezen, adequate vergoedingen voor gefinancierde rechtshulp en versterking van de kwaliteit daarvan.
 21. Zorgen dat de grotere kantoren verplicht worden ook op jaarbasis een minimaal aantal zaken op basis van een toevoeging te behandelen. Hebben zij geen rechtsgebieden waarvoor toevoegingen kunnen worden afgegeven, dat zij een bepaald bedrag dienen te voldoen, welk bedrag ten goede komt aan de gesubsidieerde rechtsbijstand.
 22. Zorgen dat de gefinancierde rechtsbijstand gewaarborgd blijft.
 23. Zo ongeveer op alle fronten het tegengestelde van wat de huidige onbenul op deze post zou doen.
 24. Zo ongeveer op alle fronten het tegengestelde van wat de huidige minister van Rechtsbescherming doet.
 25. Wet op rechtsbijstand versimpelen
 26. Vooral budgettaire maatregelen nemen ter verbetering van de gefinancierde rechtsbijstand en de rechtspraak en aansturen op opheffing van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 27. Volksverzekering rechtsbijstand invoeren
 28. Voldoende budget vragen van de Minister van Justitie & Veiligheid om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand te kunnen financieren, een financiële injectie te kunnen geven en “het achterstallig onderhoud” onderhanden te kunnen nemen.
 29. versterking van de rechtspraak, in het bijzonder civiel (lijkt de laatste tijd een ‘ondergeschoven kindje’) ruimhartiger vergoedingenbeleid gefinancierde rechtshulp (in het bijzonder civiel)
 30. Versterking sociale advocatuur. Me niet mengen in strafmaten.
 31. Versterken van de rechterlijke macht.
 32. versterken stelsel gefinancierde rechtsbijstand;
 33. Verschoningsrecht waarborgen en onderzoeken of aanvullende maatregelen nodig zijn om dat te handhaven.
 34. Verlenen
 35. Verlagen griffierecht, verlagen competentiegrens kantonrechter.
 36. verhoog salarissen rechterlijke macht
 37. verhogen vergoeding PD-zaken
 38. Verhogen vergoeding gefinancierde rechtsbijstand.
 39. verhogen budget voor gefinancierde rechtsbijstand
 40. Vergoedingen voor toevoegingszaken verhogen.
 41. Vergoedingen voor toevoegingszaken omhoog. Meer uren toekennen aan advocaten voor toegevoegde rechtsbijstand in familiezaken.
 42. Vergoedingen voor toevoegingen omhoog.
 43. Vergoedingen voor sociale advocatuur verhogen, maar tegelijk strenger toezien op de situaties die voor een toevoeging in aanmerking komen. Misbruik moet worden tegengegaan.
 44. Vergoedingen voor gefinancierde rechtsbijstand verhogen.
 45. vergoedingen verhogen voor sociale advocatuur
 46. vergoedingen verhogen voor de sociale advocatuur.
 47. Vergoedingen sociale advocatuur verdubbelen. Commerciële kantoren moeten hier aan meebetalen.
 48. Vergoedingen sociale advocatuur omhoog, eigen begroting rechterlijke macht, eigen departement
 49. Vergoedingen sociale advocatuur drastisch verhogen
 50. vergoedingen in de sociale advocatuur verhogen
 51. Vergoedingen gefinancierde rechtshulp verhogen.
 52. Vergoedingen gefinancierde rechtsbijstand fors verhogen zodat de sociale advocatuur niet omvalt.
 53. vergoeding sociale advocatuur verhogen en recht op door staat gefinancierde rechtshulp uitbreiden.
 54. vergoeding rechtsbijstand sociale advocatuur stevig verhogen, maar ook raad voor de rechtsbijstand sterker ;aten selecteren om onzin zaken niet langer te financieren
 55. Verbetering gefinancierde rechtsbijstand. Stimuleren alternatieve geschilbeslechting. Optuigen van een echtscheidingshuis voor echtscheidingen met kinderen ( verplicht traject voor rechtspraak), standaardisering schadevergoedingen slachtoffers, geen ministeriele bemoeienis met tbs en afschaffen van antwoorden op kamervragen waar het gaat om individuele kwesties in de rechtspraak. Een woordvoerder rechtspraak voor talkshows.
 56. Verbeteren van de gefinancierde rechtsbijstand, afschaffen taakstrafverboden
 57. Verbeteren gefinancierde rechtsbijstand (dat is niet alleen verhogen honorarium!) en kwaliteit rechtspraak. Verlaging griffierecht
 58. Veiligheid prioriteit geven. Schijn vermijden van beïnvloeding.
 59. Veiligheid op straat
 60. Vanuit idealisme beleid ontwikkelen in plaats van vanuit budgettaire overwegingen.
 61. uitbreiding capaciteit rechterlijke macht en versterking gefinancierde rechtshulp
 62. Uitbreiding capaciteit door uitbreiding budget
 63. Uitbreiden rechtsbijstand voor midden inkomens. Schijnwerper op regelgeving die ongenadig uitpakt voor mensen die kleine fouten maken. Versterken onafhankelijkheid advocatuur.
 64. tuchtrecht voor advocaten aanscherpen
 65. Toga voor advocaten afschaffen. Sociale advocatuur beter belonen. Digitaal procederen mogelijk maken. Hedgefondsen aanpakken.
 66. Toevoegvergoedingen omhoog. Regulering diverse drugsproductie en -verkoop.
 67. Toevoegingsvergoedingen verhogen en verruimen én zeker het oude Eigen Beursje voor de advocaat weer invoeren.
 68. toevoegingsvergoeding verhogen
 69. toevoeging om hoog
 70. Toevoegen beter maken door idiote regels af te schaffen zoals dat een toevoeging direct aanhef begin moet worden aangevraagd en niet achteraf mogelijk is.
 71. Toetsingsverbod afschaffen, constitutioneel hof instellen Uitbreiding gefinancierde rechtsbijstand
 72. toegankelijkheid rechtssysteem verbeteren
 73. Toegang tot rechtsgang en alternatieve geschillenbeslechting borgen met extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving.
 74. Toegang tot rechtsbijstand verzekeren voor iedereen, steeds meer hangt het af van de dikte van iemands portemonnee. Stoppen met (sociaal) advocaten te dwingen te specialiseren. Als je cln helpt met multiple problematiek dan werkt het niet als je de cl voor ieder onderdeel naar een andere advocaat moet sturen. Dit kost teveel tijd en geld en komt de cl niet ten goede. Nu kan ik cl helpen op 2 punten en voor 3 en 4 moet ik ze doorsturen naar een ander of zonder toevoeging werken (zonder betaling) en daar draait het meestal op uit. Maar voor sociaal advocaten bijvoorbeeld een niche regeling.
 75. Toegang tot het recht voor middeninkomens verbeteren; nu ligt focus te veel op de laagste inkomens.
 76. Toegang tot het recht vergroten en het budget van de AP drastisch verhogen!
 77. Toegang tot het recht in stand houden
 78. toegang tot de rechter voor justitiabelen weer meer mogelijk maken en niet ontmoedigen of saboteren zoals nu
 79. Toegang tot de rechter verlagen door verlaging griffierechten en meer geld voor gesubsidieerde rechtsbijstand
 80. toegang tot de rechter verbeteren
 81. toegang tot de rechter garanderen. onzuiverheden uit systeem gefinancierde rechtsbijstand filteren.
 82. te veel om op te noemen. maar bijvoorbeeld:  als vast komt te staan, dat verbalisanten pertinent en opzettelijk foute dingen hebben opgeschreven, dit niet als “vormfouten” wordt aangemerkt, maar wel als ambtsmeineed
 83. Te beginnen met een verandering van het woordje “voor” , Gebleken is dat het woordje veel betekenis heeft gehad. De minister voor heeft minder bevoegdheden van een minister “van”. En dan actief beleid voeren op rechtsbescherming.
 84. tarief omhoog voor sociaal advocaten
 85. taakstrafverbod opheffen, vergoedingen sociale advocatuur verbeteren
 86. taakstrafverbod intrekken, wetsontwerpen verhogingen straf maximum intrekken rechtstatelijke bejegening rechtspraak financiering rechtspraak en advocatuur verbeteren verambtelijkt OM reorganiseren
 87. systeem toetsing recht op toevoegingen Raad voor rechtsbijstand aanpassen
 88. Streven naar de verbetering van de kwaliteit van wetgeving. Duidelijker normen, waardoor minder procedures nodig zijn. Verder verhoging van vergoedingen gefinancierde rechtsbijstand.
 89. strengere straffen invoeren
 90. Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid voor wetgevers en ambtenaren invoeren. “Befehl ist Befehl” afdekken is pervers. Uiteindelijk kwamen de wachters bij de Berlijnse muur er ook niet mee weg, want iemand doodschieten is moord en als uitvoerder heb en houd je je eigen verantwoordelijkheid. Het is schandalig dat het Pikmeer-arrest nog niet volledig is omgeturnd en ministers, staatssecretarissen, wethouders, en ambtenaren geen enkele eigen gevolgen voelen van het blind uitvoeren van abject beleid.
 91. Stoppen met projecten van verplichte alternatieve geschilbeslechting die de weg naar de rechter bemoeilijkt. Ook zou ik niet particuliere commerciële advocatenkantoren niet dwingen het werk uit te voeren waarvan ik vind dat zij daar een maatschappelijke plicht voor hebben.
 92. stoppen met het afkalven van de rechtsstaat en inperken van de gang naar de rechter door mensen met minder inkomen. Ook zorgen dat de gefinancierde rechtsbijstand beter wordt voor de sociale advocatuur, maar niet de advocatuur proberen af te schaffen.
 93. Stage lopen bij een strafkantoor
 94. Staatssecretaris voor Digitale Zaken en Privacy aanstellen
 95. Sociale rechtshulp verbeteren. Hogere vergoedingen, betere controle vooraf: is deze zaak het wel waard om aan de rechter voor te leggen. Inzetten op laagdrempelige rechtspraak: sneller, minder ingewikkeld, en dus ook goedkoper. Kwaliteitsbewaking rechtbanken en Hoven. Inzetten op verdere digitalisering processen. Wellicht onderzoek naar herinvoering Bureaus voor Rechtshulp.
 96. Sociale advocatuur voorrang geven
 97. Sociale advocatuur steunen. Hogere vergoeding piketfase/ punten.
 98. Sociale advocatuur eindelijk eens beter betalen. Minder invloed van het lobbywerk van de rechtsbijstandsverzekeraars. Meer geld naar de rechterlijke macht.
 99. Sociaal advocaten meer betalen
 100. Snellere berechting en zwaardere straffen in het strafrecht, minder bescherming voor de privacy van de verdachte. In het civiele recht: het recht op een snel en efficiënt proces waarborgen, waarbij gerechten zich niet langer mogen verschuilen achter achterstanden (maar wel na 17.00 uur nooit meer bereikbaar zijn).
 101. slechts 1 minister op het departement (van justitie) en toegang tot het recht vergroten
 102. Sander Dekker ontslaan
 103. rechtstaat bewaken, promoten
 104. rechtstaat bevorderen, onafhankelijke rechtspraak bevorderen, sociale advocatuur marktconformer betalen
 105. Rechtspraak digitaliseren, in de zin dat stukken digitaal kunnen worden ingediend bij rechtbanken.
 106. Rechtshulp aanzienlijk verbeteren, taakstrafverbod afschaffen en pleabargaining/vonnisafspraken invoeren
 107. rechtsbijstandverzekeringen verplichten minimumdekking externe kosten 25.000 aan te houden mogelijkheden gefinancierde rechtsbijstand uitbreiden en beter betalen aan sociale advocatuur wildgroei aan letselschade bureaus halt toeroepen door te reguleren betere juridische beoordeling wetgevingsproces bevorderen Ipv Raad van State apart orgaan dat wetten beoordeelt
 108. Rechtsbijstand versterken. Sociaal advocaten een redelijke vergoeding betalen (dus verhogen)
 109. Rechtsbescherming verbeteren.
 110. rechtsbescherming verbeteren
 111. rechtsbescherming bevorderen in plaats van afbreken
 112. recht toegankelijker maken voor elke burger
 113. Recht op gesubsidieerde rechtsbijstand behouden, met zo nodig een leningstelsel. Overheid moet de eigen bijdrage innen.
 114. Recht doen aan de titel die je draagt. Namelijk instaan voor de rechtsbescherming van bijna de helft van de bevolking. En dat zeker niet in handen stellen aan institutionele winstmakers. Zorgdragen voor een beter functionerend overheidsapparaat zodat rechtsbescherming daartegen niet zo vaak meer nodig is. Die besparing ten goede laten komen aan de sociale advocatuur. Niet inzetten op allerlei andere alternatieven en aanbieders ter voorkoming van versnippering en wildgroei zonder daarop functionerend onafhankelijk toezicht.
 115. Recht beschermen i.p.v. uithollen. Zowel commerciële als sociale advocatuur moet ten volle mogelijk blijven. Zeker sociale advocatuur moet voor grotere groepen in de samenleving beschikbaar zijn en niet ten prooi vallen aan evident te mislukken experimenten of uitverkoop aan banken/verzekeraars/ niet-advocaten. Rechterlijke macht moet kwantitatief en kwalitatief worden versterkt en de justitiebegroting moet ruimschoots worden verruimd. Een aanzet tot instellen van een consitutioneel Hof.
 116. Rapport Commissie van der Meer uitvoeren en stoppen met redesign.
 117. productienormen rechterlijke macht weghalen en ook bij OM, zorg dragen dat er meer maatschappelijk bewustzijn komt bij rechters (meer straatwijs), positie advocaten versterken mbt procedures onder verhoging kwaliteit advocaten, meer aandacht voor onafhankelijkheid rechtspreek en handhaving mensenrechten door rechters
 118. Proceskostenveroordelingen zeer aanzienlijk verhogen zodat iedereen écht zijn knopen gaat tellen voordat hij/zij gaat procederen. Het procesrisico voor cliënten is nu te laag. Geen toevoegingen meer voor “zware criminelen”. Vrijstellingen advocatuur mbt witwassen opheffen.
 119. Precies wat ik hiervoor met “eens” beantwoordde
 120. Precies het tegenovergestelde van wat de huidige (demissionaire) minister voor Rechtsbescherming doet
 121. Politie en OM versterken met meer personeel.
 122. Overbelasting rechtspraak aanpakken
 123. Opkomen voor de advocatuur
 124. opheffen één minister van Justitie veiligheid naar BiZa
 125. op een zetten
 126. Oog hebben voor sociaal advocaten en zorgen dat er een breder financieel pakket komt om deze advocaten te ondersteunen.
 127. onmiddellijk de gefinancierde rechtshulp op peil brengen; vergoedingen voor advocaten fiks omhoog; griffierecht voor particulieren en kleinere belangen omlaag;
 128. onmiddellijk de gefinancierde rechtshulp op peil brengen en de sociaal advocaten steunen onmiddellijk stoppen met experimenten om rechtshulppaketten onder te brengen bij verzekeraars
 129. Onderzoeken of het aangaan van een (verplichte) rechtsbijstandsverzekering tot de mogelijkheden behoort.
 130. onafhankelijk onderzoek instellen naar de doorlooptijd in civiele procedures. Met name in de frequentie van het uitstellen van een uitspraak na zitting en het plannen van een comparitie na antwoord.
 131. nog meer rechtsgelijkheid en toegang tot de rechtsorde bevorderen
 132. Niet proberen overal af te romen en voor een dubbeltje op de eerste rij te kunnen zitten. Rechtsbescherming is erg belangrijk (zie de Toeslagenaffaire) en daartoe moeten voldoende middelen beschikbaar zijn. Ook voor diegene die een minder volle portemonnee heeft.
 133. Niet op de stoel van de rechterlijke macht gaan zitten door o.a. invoering van minimumstraffen (die werken volgens onderzoeken alleen averechts) en aanzienlijk meer geld naar de rechtspraak.
 134. Nagaan of de middelen wel gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn en of ze niet opgaan aan onnodige managementlagen of ingehuurde consultancybedrijven. Efficiency vergroten dus.
 135. Monopolie voor de advocatuur afschaffen.
 136. Mogelijk handhaven, dan wel door een jurist uit het ‘veld’.
 137. Ministerie afschaffen Rechtsbescherming behoort door alle departementen heen aanwezig te zijn in dna
 138. Minister van rechtsbescherming met meer dan voldoende budget
 139. Minder bezuinigen
 140. Minder bezuinigen
 141. minder asielaanvragen van economische vluchtelingen uitzeeten
 142. Minder arrogant in de wereld staan dan deze Dekker en luisteren naar steekhoudende argumenten en niet de boel de boel laten zoals met diverse zaken nu. Denk alleen al aan de toeslagenkwestie: schandalig evenals overigens de aardbevingskwestie in Groningen.
 143. Mijn werk! De rechtsstaat en de daarin levende burgers beschermen, de toegang tot het recht voor iedereen zo goed als mogelijk ontsluiten en meer luisteren naar deskundigen bij het ontwikkelen van nieuwe wet – en regelgeving. Minder met de onderbuik het beleid bepalen.
 144. Mijn werk en dan echt goed
 145. mijn titel waarmaken. Heeft deze minister niet gedaan. Hij heeft 3 jaar afgebroken en begint nu eindelijk in te zien dat hij zijn koers moet verleggen en welk belang we allemaal hebben bij een goed functionerende rechtsstaat. Dat kost geld en het nut is niet altijd direct uit te drukken in geld of in outputgetallen, maar dat het een waardevol bezit is moet inmiddels toch wel duidelijk zijn (althans dat hoop ik). Ik zou de rechtshulp niet verkwanselen aan verzekeraars, accountants en marktwerking en het Brandmr-experiment bijvoorbeeld kritisch tegen het licht houden.
 146. Mijn ministerie opheffen
 147. Mijn functie opheffen
 148. Mij eerst eens verdiepen in de praktijk van de rechtsbescherming. En niet heel veel tijd en geld besteden aan nieuwe wet- en regelgeving als je niet eens weet hoe de praktijk werkt.
 149. Mezelf afschaffen
 150. Meer steun voor rechterlijke macht
 151. meer opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving
 152. Meer inzetten op alternatieve afdoening als herstelbemiddeling, mediation, plea bargaining etc.
 153. Meer inzet voor toegankelijkheid van de rechter voor iedereen. Lagere griffierechten en lagere eigen bijdragen. Ook verhoging subsidie voor gefinancierde rechtshulp.
 154. Meer investeren in rechtspraak en sociale advocatuur.
 155. Meer geld voor sociale advocatuur
 156. meer geld voor gefinancierde rechtshulp en alle populistische maatregelen van de afgelopen jaren (minimumstraffen etc) afschaffen
 157. Meer geld voor de sociale advocatuur, toegang tot het recht verbeteren. Advocatuur moet goed toegankelijk zijn voor burgers en geld moet niet de drempel zijn
 158. Meer geld voor de gefinancierde rechtshulp.
 159. Meer geld uittrekken voor de sociale advocatuur
 160. meer geld uitgeven aan gefinancierde rechtshulp en griffierechten voor natuurlijke personen verlagen
 161. Meer geld naar rechtspraak en sociale advocatuur
 162. Meer geld naar rechterlijke macht (meer capaciteit), een deugdelijk plan voor digitaal procederen (zoals NCC en Hoge Raad) en met advocatuur aan plan werken voor Pro Bono.
 163. Meer geld naar politie, justitie, rechtspraak, advocatuur. Zodat met de huidige wetgeving, in het bijzonder als het gaat om opsporingsbevoegdheden, men voldoende kan bereiken. En dus dat er niet nog meer inbreukmakende nieuwe maatregelen hoeven te worden getroffen.
 164. meer geld naar gesubsidieerde rechtshulp en meer geld naar rechterlijke macht. taken raad voor de rechtspraak decentraliseren naar de gerechten.
 165. Meer geld naar gesubsidieerde rechtsbijstand. Minder populisme bedrijven over de rug van de rechtsstaat.
 166. Meer geld naar gesubsidieerde rechtsbijstand en naar de rechterlijke macht.
 167. Meer geld naar gefinancierde rechtshulp
 168. Meer geld naar gefinancierde rechtshulp
 169. Meer geld naar gefinancierde rechtsbijstand en stoppen met terugvorderen Coronavoorschot rvr. Alternatieve afhandelingen, vooral die in de voorfase, ook toevoegingswaardig maken. Dat scheelt heel veel procedures.
 170. Meer geld naar de rechtspraak.
 171. Meer geld naar de rechtspraak om te investeren in betere rechters die meer tijd kunnen nemen om zich complexe dossiers eigen te maken. ik heb het idee nu vaak dat rechters zaken afraffelen en voor de gemakkelijke (en niet altijd juridisch – in mijn ogen – juiste) weg kiezen om intern opgelegde targets te kunnen behalen.
 172. meer geld naar de rechtspraak en justitie om capaciteit te vergroten
 173. Meer geld naar de advocatuur en niet slechts naar rechtspraak en OM. Er dient sprake van een evenwicht te zijn zodat burgers nog een deugdelijke verdediging kunnen krijgen zonder dat de advocaat daar zelf financieel op moet toeleggen. Hetzelfde geldt voor de vergoedingen vanuit de gefinancierde rechtsbijstand. De vergoedingen zijn zo laag dat menig advocaat er mee stopt om dit soort zaken te behandelen. Gewaakt dient te worden voor rechtsongelijkheid op grond van iemands financiële positie. Ook het enorme krachtsverschil tussen overheid en burger dient te worden verkleind. De overheid heeft diepe zakken om te procederen en lijkt te veel te focussen op rechtsmatigheid en verliest de rechtvaardigheid soms uit het oog.
 174. Meer geld naar advocaten in familierecht!
 175. Meer geld beschikbaar voor sociaal advocaten. Onderzoeken of het mogelijk is te werken met werkelijke inkomens in plaats van verzamelinkomen. Dat is veel eerlijker. Waarschijnlijk levert dat ook een fikse besparing op van de kosten. Deze besparing kun je dan inzetten om de vergoeding voor mensen die het wel nodig hebben te verhogen.
 176. meer geld beschikbaar voor soc adv
 177. Meer geld beschikbaar stellen voor rechtspraak en gefinancierde rechtsbijstand.
 178. Meer geld beschikbaar stellen voor de sociale advocatuur en grote kantoren stimuleren ook enige verantwoording te nemen voor de sociale advocatuur.
 179. Meer focussen op rechtsgelijkheid, grootschalige fraude door bedrijven keihard aanpakken (wat zou dat veel opleveren!). Discriminatie in de rechtbanken en bij de politie aanpakken. De rechten van minima beschermen. De sociale advocatuur beschermen.
 180. Meer en sneller investeren in gesubsidieerde rechtsbijstand.
 181. Meer aandacht besteden aan rechtsbescherming, minder aan bezuinigen.
 182. Me verdiepen in de daadwerkelijke noodzaak van de (ook civiele) rechtspraak voor het goed functioneren van de rechtsstaat. Een Minister van Rechtsbescherming die een kaalslag tot stand brengt en de advocatuur keer op keer de rug toekeert, terwijl de advocatuur binnen het rechtsbestel een belangrijke functie voor de toegang tot de rechter van elke burger inneemt, is geen Minister van Rechtsbescherming, maar een Minister van Bezuinigingen met ondoordachte en op korte termijn gerichte stapelende maatregelen, die in mijn ogen op termijn een groot risico voor de rechtsstaat vormen. De rechtsstaat, milieu en onderwijs staan voor mij dan ook bij deze verkiezingen voorop. Ook eigen verantwoordelijkheid nemen acht ik een belangrijk aspect voor een Minister en niet verwijzen naar anderen, die het niet goed zouden doen. Wees een vent zou ik bijna willen zeggen en verdiep je in de materie van je departement en vooral werk eens een keer als verschillende departementen constructief met elkaar samen. Mn met financiën, dan kan met visie veel duurzamer en beter bezuinigd gaan worden, ook op de sociale rechtshulp. Want waarom bestaat nog steeds het voordeel voor de zelfstandige en de huizenbezitter tegenover de in loondienst zijnde werknemer die in een huurwoning woont. De eerste heeft met meer belastingvoordelen nl wel recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en de laatste met hetzelfde bruto inkomen en dezelfde bruto woonlasten niet. Dat is in mijn ogen gelijke gevallen verschillend beoordelen en dus discriminatie. Overigens werk ik op een commercieel kantoor, dus pleit hierbij niet voor mijn eigen belang, zoals de advocatuur vaak verweten wordt, laat dat duidelijk zijn.
 183. Maximumstraffen ophogen en investeren in veiligheid, dus meer politie e.d. En boa’s middelen geven om hun werk goed te doen, waaronder lichte wapens. Verder investeren in infiltratie en opsporing om terrorisme te voorkomen.
 184. Magistratelijk handelen stimuleren. Budget voor gefinancierde rechtsbijstand verhogen.
 185. luisteren naar de advocatuur
 186. Kwaliteit van wetgeving verbeteren
 187. Klokkenluiders beter beschermen.
 188. Kijken naar het daadwerkelijke belang van de rechtstaat i.p.v. enkel sturen op cijfers.
 189. Kennis hebben van mijn vakgebied. Eens ‘undercover’ naar echte zittingen gaan kijken.
 190. juridisch juiste en doordachte beslissingen nemen
 191. Inzetten voor handhaving van de rechtstatelijke grondbeginselen en toegang tot volwaardige rechtspraak.
 192. Inzetten op verbetering rechtsbescherming, goed functioneren rechtstaat. Harder optreden tegen criminaliteit, hogere straffen met name voor delicten tegen agenten, brandweermannen, ziekenbroeders etc.
 193. Investeren in de rechtsstaat – een fatsoenlijke beloning verzorgen voor sociaal advocaten. Het werk van sociaal advocaten kan niet zomaar door commerciële advocaten worden overgenomen, ook dat is specialistisch werk.
 194. Innoveren, waar het toegang tot het recht betreft. Niet perse een mediationwet, maar experimenteren, innoveren a la Barendrecht.
 195. In tegenstelling tot de huidige minister serieus inhoud gaan geven aan het begrip ‘rechtsbescherming.’ Is natuurlijk de afgelopen vier jaar een genante vertoning geweest, iemand met deze portefeuille en zo weinig benul van het veld.
 196. In overleg met de advocatuur WNT-salarissen voor advocaten afspreken, ze terugduwen naar hun maatschappelijke taak (en dus ook pro bono zaken doen) en een ieder die zich daar te goed voor voelt, niet langer als advocaat op het tableau. Echter, de Orde heeft dan meteen een probleem omdat zij daarmee veel inkomsten gaat missen…. En zo houdt het bestaande systeem zich vanzelf in stand.
 197. in ieder geval meer doen voor de gefinancierde rechtsbijstand dan minister Dekker
 198. In het algemeen veel meer controle op overheidsorganen die burgers kapot maken à la toeslagenaffaire. Denk aan CJIB, CVOM, en zo zijn er (vast) nog wel meer. Trachten paal en perk te stellen aan de wijze waarop bestuursrechters doorgaans de overheid de hand boven het hoofd houden, zelfs bij puur onrechtmatig en kwaadaardig handelen.
 199. Illegaliteit strafbaar stellen
 200. Ik zou mij eerst inlezen.
 201. Ik zou meer investeren in de sociale advocatuur.
 202. ik zou me meer verdiepen in het werkveld. Meelopen met de sociale advocaten. Niet zo maar roeptoeteren zonder van hoed en rand te weten
 203. Ik zou het stelsel van rechtsbijstand weer herstellen en aantrekkelijk maken voor ook jonge advocaten. Het duurt niet lang meer of de sociale advocatuur is totaal vergrijsd en dan zijn er vreselijk veel mensen die met geen mogelijkheid nog een advocaat kunnen inhuren. Verder moeten we af van het idee dat telkens maar meer en zwaardere straffen bijdragen aan een veiligere maatschappij. Het effect is juist averechts.  Ik zou alle politieagenten verplichten een typcursus te volgen.
 204. Ik vind het van belang dat de Minister van Rechtsbescherming zorgt voor een rechtsstelsel dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met lage inkomens, in plaats van het stelsel zo in te richten dat er geen advocaten meer zijn die nog rechtsbijstand willen geven aan rechtzoekenden. Ik zou het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zo inrichten, dat het vinden van oplossingen buiten de rechter om (door viergesprekken met advocaten dan wel door mediation) beloond wordt met een hogere vergoeding. Gevolg daarvan zal zijn dat de rechtspraak wordt ontlast en dat levert weer een besparing op.
 205. Iets gaan doen met het rapport Van der Meer
 206. ict verbeteren
 207. hogere vergoeding Sociale advocatuur
 208. hogere vergoeding gefinancierde rechtsbijstand procesmonopolie advocatuur niet aantasten
 209. Het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering aanpassen in die zin dat er weer recht op re- en dupliek komt, en verder de regiefunctie van de rechter beperken ten gunste van de partijautonomie.
 210. Het verdienmodel van curatoren afschaffen.
 211. Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in stand houden en voldoende financieren.
 212. Het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand waarborgen. Onbelemmerde toegang tot een onafhankelijk en deskundig advocaat voor iedereen (die daartoe de financiële middelen ontberen) op de meest basale terreinen: wonen, werken, wijffie. Een gegarandeerde en gedegen rechtsbijstand in deze dossiers, van kaft tot kaft.
 213. Het recht meer toegankelijk en betaalbaar maken.
 214. Het recht gaan beschermen.
 215. Het recht bereikbaarder maken door meer zaken door de kantonrechter te laten uitvoeren. Ook hoger beroep in kantonzaken zou mogelijk moeten zijn (zelfde rechtskader dus zelfde vrijheid)
 216. Het huidige systeem finetunen en in ieder geval ook kijken/onderzoeken of er iets te bedenken valt aan de ongelijkheid die nu optreedt bij één partij die wél en één partij die geen aanspraak kan maken op gefinancierde rechtsbijstand. En zorgen dat de sociale advocatuur behoorlijk kan bestaan.
 217. Het constitutionele toetsingsverbod zo snel mogelijk afschaffen en geld vrijmaken voor de uitbreiding van de rechterlijke macht om achterstanden weg te werken.
 218. het bevorderen van de punten van mijn antwoorden hierboven. het actief bestrijden van klasse-justitie (niet meer witte boorden criminaliteit bagatelliseren en kleine scharrelaars hard aanpakken) wereldwijde gerechtigheid (bevorderen juridische mogelijkheden voor milieuclubs en vertegenwoordigers klem geraakte groepen) hardere aanpak milieucriminaliteit in brede zin (inclusief hardrijders bijvoorbeeld)
 219. Het bestuursrecht kritisch bezien.
 220. Herzien van stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand door een verzekeringsmodel à la ziektekostenverzekering met behoud vrije advocaatkeuze. Hogere toevoegingsvergoedingen in combinatie met prikkel voor toevoegingscliënten om zuinig om te gaan met de voor hun zaak beschikbare tijd (bv. aanvullende eigen bijdragen en mogelijkheid om toevoeging stop te zetten na bereiken urenmaximum)
 221. herstructurering van stelsel sociale rechtsbijstand naar een algemeen verzekeringsstelsel
 222. Gymnasiale vooropleiding voor de rechtenstudie weer vereisen.
 223. Griffierechten verlagen. Meer rechters aanstellen om achterstanden weg te werken. Onderzoeken of een andere manier van werken kan leiden tot het versnellen van procedures. Bijvoorbeeld door partijen in een heel vroeg stadium in de rechtszaal te brengen en te kijken waar ze het over eens zijn en waarover niet. Concrete aanwijzingen geven over het verdere verloop van de procedure. Bijvoorbeeld inzet deskundigen, mediation, taxateurs, bewijsopdrachten. Een tweede zitting is dan niet meer vanzelfsprekend.
 224. Griffierechten verlagen. Asielprocedures versnellen (meer personeel voor het afhandelen van asielprocedures).
 225. Griffierechten verlagen. Toegang tot de rechter door rechtsbijstandsverzekeraars en andere niet-advocaten beperken om de kwaliteit van het proceswerk te waarborgen.
 226. Griffierechten verlagen; meer subsidie voor sociale advocatuur; situaties waarin overheid belangrijkste schuldeiser wordt van minder vermogenden terugdringen; geen taakstrafverbod; legaliseren wietteelt
 227. Griffierechten verlagen want die zijn nu erg hoog. Gefinancierde rechtshulp herstellen, Geen samenwerking met Achmea,
 228. GRIFFIERECHTEN VERLAGEN EN TOEVOEGINGSVERGOEDINGEN VERHOGEN
 229. Griffierecht omlaag, gefinancierde rechtsbijstand omhoog, einde kartelpolitiek Orde
 230. Goede toegang tot het recht voor een ieder.
 231. Goed luisteren naar de werkvloer in de sociale advocatuur en zich ten zeerste verdiepen in de feitelijke gang van zaken in de sociale advocatuur. Zodat men weet waar men over praat.
 232. Gezien de effectiviteit van deze post sinds de invoering zou ik ontslag nemen en deze post (laten) afschaffen.
 233. Gefinancierde rechtsbijstand weer versterken wat de afgelopen jaren is afgebroken. De sociale advocatuur is in staat de juiste rechtsbescherming te bieden, niet de commercie. Meer geld naar de rechtspraak en OM, zodat de rechtstaat weer wordt versterkt. Het afschaffen van het taakstrafverbod.
 234. Gefinancierde rechtsbijstand verbeteren, capaciteit rechterlijke macht uitbreiden
 235. gefinancierde rechtsbijstand verbeteren
 236. gefinancierde rechtsbijstand herstellen en verbeteren
 237. Gefinancierde rechtsbijstand beter financieren en voorstellen voor minimumstraffen en verbod op taakstraffen etc terugdraaien
 238. geen minimumstraffen invoeren, de rechter de bevoegdheid geven wetten te toetsen aan de Grondwet
 239. Fors investeren in onderwijs over de democratische rechtstaat
 240. Fors investeren in de rechterlijke macht. Toegang tot het recht beter waarborgen, vooral ook tegen overheidsbesluiten (omdat het nu een beetje een systeem is waarin overheid met 10 ballen mag gooien en burger slechts met 2).  En vooral ook toegang tot recht voor minderbedeelden beter waarborgen. Checks en balances  Zoals bij de Hoge Raad staat ingebeiteld:  Ubi judicia deficiunt incipit bellum.   Dergelijke investeringen voorkomen dus ergere en hogere kosten.  En vooral:  geen rechtsbijstandsverzekeringen inschakelen als alternatief voor toegevoegde rechtsbijstand.  Deze hebben hun eigen economische motieven en ik zie helaas te veel broddelwerk en afschepen van verzekerden met onterechte mededelingen over kans op winnen van zaak.
 241. Focus leggen op 1. kwaliteit van de rechtsbescherming en niet omkijken naar niet juridisch gefundeerde (en goedkopere) alternatieven 2. betere beloning toevoegingsadvocaten. de vergoeding komt in het overgrote deel van de verstrekte toevoegingen omgerekend heel ver onder het minimum loon terecht!
 242. Financiering sociale rechtshulp herstellen, geschilbeslechting kleine zaken vereenvoudigen, financiering rechterlijke macht herstellen en af van ” productie normen”
 243. Financiering gesubsidieerde rechtshulp verhogen; geen minimumstraffen; levenslang wordt weer 25+ in overleg met rechterlijke macht e.d.
 244. falende overheid meteen genoegdoening aan slachtoffers bieden en de toegang tot het recht voor minder bedeelden verbeteren. mediation verplicht stellen voorafgaand aan een procedure
 245. Ervoor zorgen dat iedereen in de praktijk toegang heeft tot het recht. Dat  betekent betaalbare rechtshulp door  gespecialiseerde advocaten   Inkomensgrens voor toevoeging  kan lager en eigen bijdrage
 246. Ervoor zorgen dat elk kind dat word geboren een eenmalige start-kapitaal krijgt vanaf de leeftijd van 25 jaar. ( waarom 25 jaar ) Ze kunnen dan beter beslissen wat ze met het startkapitaal kunnen doen. 1 euro p/d x 25 jaar +/- 9.125
 247. ervoor zorgen dat een ieder recht heeft op gelijkwaardige bescherming in een rechtsgeschil. Eigen bijdragen iets omlaag. De vergoedingen voor de sociale advocatuur iets verhogen. De sociale advocatuur de mogelijkheid bieden om sociale werkgebieden (huurbescherming, bezwaarschriften indienen, echtscheidingen, strafzaken) te blijven behandelen, in plaats van allemaal obstakels opwerpen voor sociale advocaten.
 248. Er voor zorgen dat ik verstand van zaken had.
 249. Er voor zorgen dat iedereen dezelfde kans heeft mbt toegang heeft tot rechtsbescherming.
 250. er voor zorgen dat de gefinancierde rechtshulp gered wordt van de ondergang en dat er zwaardere eisen gesteld gaan worden aan het mogen uitoefenen van het beroep van mediator. De rechter heeft een belangrijke functie in echtscheidingszaken en die kun je niet zomaar overlaten aan niet terzakekundigen wat vele mediators en overigens ook vaak notarissen zijn. Er komen ongelukken van.
 251. Elke burger recht geven op recht, dus de beloning voor financiële rechtsbijstand beter regelen.
 252. eigen functie opheffen
 253. Eigen bijdrage en griffierecht voor burgers omlaag
 254. Eerst verstand van zaken ontwikkelen, en dan aan de slag gaan.
 255. eerlijkere rechtspraak, investeren in deskundigheid van rechters, schriftelijke procedures in ingewikkelde strafzaken,
 256. Een wetsvoorstel indienen om het onmogelijk te maken dat de rechter vooraf een limiet stelt aan de omvang van processtukken.
 257. een verplichting instellen dat elke advocaat een aantal toevoegingszaken moet doen tegen een redelijke vergoeding zodat de toegang tot het recht voor de onvermogenden is geborgd
 258. Een echte minister voor rechtsbescherming zijn, met kennis van zaken en een grote realiteitszin. Het belang van de sociale advocatuur onderkennen en daar een goede beloning tegenover stellen
 259. Een ‘snelrecht-procedure’ inrichten voor de meest gangbare civiele zaken waarin burgers tegenover elkaar zijn komen te staan, maar waarin iemand met gezag moet ingrijpen. Dat lijkt dus op de ‘rijdende rechter’ maar dan dus ook in overzichtelijke contractuele verhoudingen. Specialisatie binnen de rechtelijke macht moet fors worden gestimuleerd met aanvullende maatregelen ter bevordering van kennis.  NB: Dat verdient zich ruim terug door minder appel-zaken en minder cassatie-zaken. NB: Een rechtbank niet ‘afrekenen’ op basis van het aantal vonnissen of dergelijke ‘financiële prikkels’ die een foute uitwerking hebben: slordigheid loont !  (ik kan U de voorbeelden zo geven)
 260. echte rechtsbescherming geven en niet zoals de huidige minister de rechtsbescherming afbreken en dreigen als de overheid geen gelijk krijgt op grond van verdragsregels dan maar de verdragen afschaffen het is eerder een minister van afbraak Rechtsbescherming
 261. Dit ministerschap opheffen en aangeven dat dit het werkterrein is van de minister van justitie.
 262. Direct vergoedingen omhoog en aantal punten omhoog. Direct subsidieregeling voor omzetverlies aanpassen. Nu wordt er gekeken naar aantal gewogen toevoegingen. Dat is een onzinregeling, omdat alle regelingen in Nederland uitgaan van de feitelijke euro-omzet. Omzetdaling in asiel-vreemdelingenpraktijk is dramatisch. Dat moet je rechttrekken. Nu is er sprake van rechtsongelijkheid door deze regeling. Alle andere bedrijven in nl wel, maar advocatenkantoren kennen een onrealistische andere regeling.
 263. Digitaal opnemen van getuigenverklaringen mogelijk maken.
 264. Dekker op wachtgeld zetten
 265. De wijze waarop de overheid haar macht heeft misbruikt door nu al bijna een jaar de vrijheid van de bevolking in te perken door gebruikmaking van noodwetgeving is onaanvaardbaar. Een minister van rechtsbescherming zou een oordeel van de rechter in kort geding (over de avondklok) moeten eerbiedigen, in plaats van uren daarna al aan te kondigen dat hij wel even een nieuwe noodwet met spoed door het parlement zal jagen. Deze noodmaatregelen zouden moeten worden afgeschaft. *En verder zouden er heel wat dossiers op te noemen zijn die een minister van rechtsbescherming zich – ook – had moeten aantrekken: * Het Oekraïneverdrag is er tegen de wil van het volk zoals uitgesproken in een referendum toch doorgedrukt, zoals dat ook gebeurde bij de volksraadpleging naar aanleiding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa in 2005.  * Vervolgens is ook maar meteen het referendum afgeschaft. De burger stemde op een de regering onwelgevallige manier en dus wordt het instrument maar meteen weer afgeschaft? Opnieuw invoeren dus. * De Sleepwet is er doorgedrukt. Deze moet worden afgeschaft.  * Het Marrakeshpact is getekend ondanks een meerderheid van het volk die tegen was. Het Marrakesh 2 pact moet niet worden getekend * Er wordt constant in de Tweede Kamer door bewindslieden gelogen, zoals over memo’s inzake de dividend belasting en over de toeslagen- en bonnetjes affaires. Het hoogste orgaan in deze constitutionele monarchie, wordt voortdurend voor de gek gehouden door de regering. Een minister van rechtsbescherming zou hier zichtbaar tegen moeten optreden.  * Nederland moet van het gas af terwijl men in Duitsland subsidie krijgt door op gas over te gaan. Het leidt tot fenomenaal hoge kapitaalvernietiging en afschrijving van gasinstallaties bij zowel burgers als ondernemingen, terwijl de alternatieven zoals een warmtepomp niet voldoende werken en duurder zijn. Gloednieuwe en door de overheid gestimuleerde kolenvergassingsinstallaties mogen niet in gebruik worde
 266. De vergoedingen voor de Sociale Rechtshulp verhogen en grondwettelijke toetsing door de rechter mogelijk maken.
 267. De vergoedingen voor de sociale advocatuur verhogen, sommige griffierechten voor particulieren verlagen, niet toestaan dat verzekeraars/commerciële organisaties de eigenaars van advocatenkantoren kunnen worden en iedereen mogen bedienen.
 268. De vergoedingen voor de sociale advocatuur verhogen en meer inspannen om de regelgeving te wijzigen zodat de burger er zelf ook iets van begrijpt. Verder werken aan een cultuuromslag bij de bestuursorganen die het als hun taak beschouwen om zoveel mogelijk te weigeren (bijvoorbeeld de IND).
 269. De vergoedingen verhogen, allereerst die in het familierecht. De eigen bijdragen verlagen.
 270. De vergoedingen verhogen voor de sociale rechtsbijstandsverleners en de griffierechten omlaag. Onnodige procedures zouden niet meer vergoedt moeten worden, tenzij achteraf blijkt dat sprake is van een te respecteren belang. I.e: in het bestuursrecht (met name het vreemdelingenrecht) kan een besluit worden uitgelokt waar allerlei toevoegingen voor verkregen kunnen worden. Ook indien de zaak geen slagingskans heeft. Het lijkt mij beter dat dan achteraf wordt getoetst of een recht op vergoeding bestaat, zodat rechtsbijstandverleners alleen inhoudelijk goede zaken aanspannen. Daar zou dan wel eerst een fonds voor moeten komen, zodat de advocaten niet ineens zonder inkomen zitten.
 271. De vergoedingen in de de sociale advocatuur op peil brengen door meer geld te begroten maar ook perverse prikkels uit het systeem te halen.
 272. De vergoedingen gefinancierde rechtsbijstand verhogen, zodat de sociale advocatuur blijft bestaan.
 273. De vergoeding voor gesubsidieerde rechtsbijstand realistisch maken (verhogen).
 274. de toevoegingsvergoeding verhogen!
 275. De toegang tot onafhankelijke rechtspraak verbeteren. Hierbij ook aandacht geven aan de toenemende behoefte aan gespecialiseerde rechtsbijstand terwijl financiering daarvan feitelijk niet voorzien is.  Mede gelet op de toeslagenaffaire zal er een onafhankelijke doorlichting moeten komen van de bestuursrechtspraak en de rol van de civiele rechter als restrechter.
 276. De toegang tot het recht onmiddellijk sterk verbeteren!
 277. De toegang tot de rechter verruimen met daarbij een meer in deze tijd passende kostenveroordeling. De positie van de advocatuur verbeteren zodat de burger recht heeft op goede juridische ondersteuning.
 278. de tarieven voor de gefinancierde rechtshulp verhogen én elk jaar gelijk laten lopen met de indexering die door dezelfde overheid wordt vastgesteld voor alimentatie
 279. de tarieven in de gefinancierde rechtsbijstand verhogen, een deskundigenadvies via gefinancierde rechtsbijstand mogelijk maken. zorgen dat in zaken waarbij minvermogenden betrokken zijn de aan hen opgelegde (proces)kosten in verhouding staan tot inkomen en omvang van geschil.
 280. De sociale advocatuur steunen en een breder draagvlak bieden. Mensen aan de onderkant van de samenleving leveren vaak een ongelijke strijd tegen de overheid. Zij dienen van behoorlijke en gespecialiseerde rechtshulp te worden voorzien. De sociale advocaten dienen een behoorlijke vergoeding te ontvangen zodat een kantoor draaiende gehouden kan worden en ook alle steeds verdergaande verplichtingen op een goede manier kunnen worden nagekomen.
 281. De sociale advocatuur ondersteunen in plaats van tegenwerken.
 282. De sociale advocatuur financieel versterken, zodat deze tak van de advocatuur gewaarborgd blijft. Zo blijft toegang tot het recht voor een ieder bestaan.
 283. De sociale advocatuur de helpende financiële hand toesteken. In het kader van de Wet op de Rechtsbijstand het stimuleren van schikkingen via een vergoeding die even hoog is als er geprocedeerd zou worden. Nu wordt als bijv. een echtscheiding na lang en goed overleg via advocaten wordt geregeld, de vergoeding verminderd omdat er niet is geprocedeerd waardoor er minder punten worden uitbetaald. Een hogere vergoeding als je procedeert is een perverse prikkel, zeker als je wil proberen om de druk op de rechtspraak te verminderen. Stimuleer schikkingen door de vergoeding daarvoor niet te verlagen. Verhogen zou wellicht ook een verkeerde prikkel kunnen zijn omdat cliënten wellicht teveel door advocaten worden gepusht om een schikking te bereiken. Aan de andere kant dat is wel een van de basis bepalingen in de gedragsregels en een die mij zeer ter harte gaat, namelijk dat een regeling in der minne de voorkeur heeft boven een procedure.
 284. De sociale advocatuur beter betalen en controleren op kwaliteit, de werkdruk bij de rechtspraak verlagen, de politiek op grote afstand zetten.
 285. De regels naleven die erbij behoren zoals ook de burger moet en de burger waar ook nette mensen onder behoren uitschelden als asociaal en zelf deze schenden dan wordt het plotsklaps menselijk. Dan wordt de veroordeling weggeschrapt in het belang van de minister anders moet hij af treden want heeft zelf een fout begaan dus heeft een aantekening.  Geen rechtsbescherming bieden op aangepaste regels die niet in de wet staan in belang van de burger zo genaamd. Vele academisch hebben daar last van.
 286. De rechtsstaat beschermen.
 287. De rechtsstaat beschermen door de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand te verruimen en daarvoor een redelijke vergoeding te betalen.
 288. de rechtsstaat – scheiding van machten – versterken verbetering van wetgeving terugbrengen van administratieve rompslomp/regelgeving
 289. De rechtspraak vereenvoudigen en meer budget uittrekken voor de rechterlijke macht.
 290. De rechtspositie van burgers beschermen in plaats van ze uithollen door al dan niet verkapte bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand.
 291. De rechtsbijstand verruimen.
 292. De rechtsbescherming opbouwen i.p.v. afbouwen
 293. De rechtsbescherming daadwerkelijk serieus nemen
 294. De onafhankelijke positie van de balie stevig consolideren en het recht van iedereen met een objectiveerbaar redelijk belang op toegang tot de rechter bevorderen.
 295. De mogelijkheden van hoger beroep beperken tot grotere financiële belangen en in het ontslagrecht
 296. De kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak blijven bewaken
 297. De kloof tussen de sociale advocatuur en commerciële advocatuur wat dichten en het verschil in kosten voor de cliënt minder groot maken door de gefinancierde rechtsbijstand te wijzigen: – een eigen bijdrage per (aantal) uur in plaats van per zaak opleggen; – vergoedingen verhogen en verbinden aan blokken uren in plaats van aan een zaak.
 298. De huidige stelselwijziging rechtsbijstand stil leggen en terugbewegen naar het primaat van publieke financiering voor de democratische meerderheid.
 299. de huidige minister ontslaan Rechtsbescherming moet onafhankelijk zijn van de waan van de (politieke) dag. Een goed en bestendig rechtsbeschermingssysteem is een van de belangrijkste oorzaken van vertrouwen in de overheid en de (recht)staat. Het moet beschermd worden tegen de (populistische of bezuinigende) politieke agenda. Enig basis vertrouwen in overheid ( ze zijn er ook voor ons) en een bestendig rechtssysteem ( we moeten bezuinigen, maar dat zal mijn mogelijkheid om mijn recht te halen niet benadelen) is het fundament voor een gezonde samenleving.    Dat zou ik proberen te regelen , nadat ik mensen had overtuigd van het goede nut ervan.
 300. De gefinancierde rechtshulp zo regelen dat meer advocaten bereid zijn om de belangen van min-vermogenden te behartigen
 301. de gefinancierde rechtshulp versterken en de administratieve lasten druk voor toegevoegde advocaten verlagen
 302. De gefinancierde rechtsbijstand saneren, de rechtermacht aanpakken en de politie op sterkte brengen
 303. De gefinancierde rechtsbijstand écht redden
 304. De gefinancierde rechtsbijstand aanpakken en de vergoedingen verhogen. Er zijn genoeg kundige advocaten, alternatieve trajecten zijn niet nodig, er is meer geld nodig.
 305. de fundamenten van de rechtstaat bewaken.
 306. De burgers beter beschermen tegen de overheid en slechte advocaten, notarissen, accountants, hoofdofficieren en rechters afzetten.
 307. De bezuinigingen op de rechtspraak en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand die onder de kabinetten Rutten hebben plaatsgevonden volledig terugdraaien. En verder zou ik er voor waken om mij in welk opzicht dan ook te laten beïnvloeden, laat staan leiden, door neoliberale en (rechts)populistische ideeën, zoals de achtereenvolgens versleten ministers van Justitie alsook de zittende (wel) hebben gedaan.
 308. De bezem door het ministerie halen. Het lijkt erop alsof de daar werkzame ambtenaren de minister telkenmale laten vallen.
 309. De beoordeling en afdoening van massaschadezaken verbeteren.
 310. De automatisering en digitaliseren van de civiele rechtspraak op orde brengen.
 311. de asielprocedures verkorten, alle sociale wetten laten checken op de vraag of er een hardheidsclausule in staat en toeslagen en belastingen opnieuw splitsen: toeslagen vragen een duidelijk andere benadering dan belastingen. Ook zou ik met collega’s samen kijken of ik het systeem van de toeslagen (maar ook belastingen) humaner kan maken, waarbij onregelmatigheden gecorrigeerd en alleen evident frauduleuze gevallen bestraft zouden worden.
 312. Dat ligt in de eerdere keuzes besloten
 313. daadwerkelijk zorgen voor rechtsbescherming in plaats van als kille manager alleen over geld nadenken
 314. Daadwerkelijk rechtsbescherming bieden/nastreven
 315. Daadwerkelijk rechtsbescherming bieden. De man werkt nu hard mee aan de verdere erosie van de rechtstaat.
 316. Commerciële Mediation bureaus aan banden leggen.
 317. Capaciteit rechtspraak verhogen Vergoedingen in gesubsidieerde rechtsbijstand verhogen naar een normaal niveau.
 318. Budget voor gefinancierde rechtsbijstand omhoog op voorwaarde van dat commerciële kantoren een gelijke bijdrage (pro bono of financieel) leveren
 319. Bijdrage overheid voor gefinancierde rechtshulp verhogen!!!!
 320. Bij elk (wets-)voorstel een aanhangsel waarin wordt beschreven wat de gevolgen zijn voor het uitvoeringsapparaat én de burgers.
 321. Bezuinigingen op gefinancierde rechtshulp terugdraaien
 322. bevordering verbetering kwaliteit wetgeving. wetgeving
 323. betere vergoeding voor sociale advocatuur en meer ondersteuning voor rechters
 324. Betere organisatie rechterlijke macht en verdergaande digitalisering
 325. Betere financiering rechtsbijstand en uitbreiding rechterlijke macht
 326. Beter luisteren en zorgvuldiger afwegen.
 327. Beter kijken naar de honorering in toevoegingszaken
 328. Beseffen dat rechtsbescherming het hart van een rechtstaat vormt en dat wij met zijn allen tezamen ons land vormen, d.w.z. de financiering voor de zwakste moet even sterk blijven opdat en ieder “meekan”. Gedetineerden moeten kunnen werken in detentie als jurist weet ik dat de hele dag binnen moeten zitten voor hen een marteling is.   Enerzijds naar vermogen bijdragen en betere financiering sociale advocatuur en anderzijds  de hoge transacties in het geheel aan het OM overlaten. Geen rechterlijke interventie omdat het “populair “overkomt.  Het OM heeft een uitstekende aanpak mbt economisch strafrecht, maar ook omdat interventie van de rechter in financieel strafrecht, betrokken verdachten onnodig hard treft , denk enkel a,d, publiciteit/imageschade voordat een zaak wordt behandeld.   Asielprocedure verkorten omdat is aangetoond dat er te veel misbruik wordt gemaakt.  Afschaffen experimenten  zoals burenoverleg of mediation , het dient enkel om te kunnen bezuinigen. Extremisten van alle kanten harder aanpakken, je bent of met ons of tegen ons.  Rechters toestaan door te werken na hun pensioenleeftijd als zij dat willen. Vandaag de dag wordt kapitaal vernietigd omdat rechters moeten stoppen.
 329. Bescherming bieden voor ALLE burgers; dus niet alleen oog hebben voor slachtoffers. De toegang tot het recht verbeteren (bijv. door gelden vrij te maken voor betere gefinancierde rechtshulp).  Populistische wetsvoorstellen intrekken (zoals m.b.t. de VI-regeling, uitbreiding taakstrafverbod, uitbreiding slachtofferrechten, verhoging strafmaat voor sommige delicten enz.).
 330. Beschermen in plaats van afbreken
 331. Benadrukken dat één van de taken van de rechter, in de rechtsstaat is, om burgers bescherming te bieden als werknemer, als huurder, als consument en burgers bescherming te bieden in hun verhouding tot de uitvoerende macht, de rijksoverheid, de belastingdienst, de sociale dienst, de gemeente, de politie en zo voort.
 332. Beloning sociale advocatuur verhogen.
 333. Belang van goede rechtsbijstand (door juridische professionals) dienen.
 334. Behoorlijke vergoedingen voor de sociale advocatuur vaststellen, voldoende middelen ter beschikking stellen voor rechtspraak, OM, advocatuur (zoals vergoedingen aan advocatencommissies t.b.v. wetgevingsadviezen) en voldoende goede wetgevingsjuristen aantrekken. Als dat geheel goed, althans beter, zou functioneren kunnen experimenten achterwege blijven die nu problemen moeten oplossen die zich dan niet zouden voordoen, bijv. omdat procedures nu te lang duren/te duur/te ingewikkeld zijn. Meer aandacht/geld besteden aan het belang van de rechtstaat (voorlichting, onderwijs?).
 335. asielprocedures verminderen zonder zorgvuldigheid aan te tasten
 336. Aparte rechtsgang voor slachtoffers. Versterking sociale advocatuur. ( ook financieel). Zaken worden steeds omvangrijker. Er wordt nog gereden voor 9 cent per kilometer!!!
 337. Andere wet- en regelgeving omtrent kinderen en echtscheiding. Taken verzorgen en opvoeden per definitie gelijk verdelen tenzij… Veel hardere maatregelen tegen ouder die kind weghoudt bij andere ouder of omgangsregeling niet nakomt. Daar moet geen mogelijkheid bestaan voor eindeloos procederen en gerommel in de marge door jeugdbescherming. Handhaven van omgang zou veel strakker moeten worden gehandhaafd.
 338. ambtenarencultuur veranderen
 339. Ambtenaren uitleggen (bijvoorbeeld door verplichte training) dat niet elke welwillende burger die een fout maakt een boef is, voorkomen van Kafkaiaanse toestanden zoals de Toeslagaffaire.
 340. Als minister voor Rechtsbescherming zou ik Toegang tot het recht via gesubsidieerde rechtsbijstand vereenvoudigen en stroomlijnen naar model van de rechtsbijstandsverzekeraars door 1) dekkingsbeslissing naar heldere maatstaven 2) dan een budgetruimte (RBV’s meestal 25.000 euro waaronder 10.000 euro voor de advocaat) 3) Borging van vertrouwelijkheid van dossiers die nu door eisen RVR doorbroken wordt.  Meer alternatief de RVR opdoeken, en de doelgroep een reguliere Rechtsbijstandsverzekering geven uit bijzondere bijstand, met vrije advocatenkeuze. Enigszins zoals de zorgkostenpremie via VGZ met gegarandeerde acceptatie door de Dienst SZW in de Gemeente Den Haag ingevuld is.  Kortom zo organiseren dat de gesubsidieerde rechtshulp een springplank krijgt in plaats van de molensteen om de nek, RVR geheten.  Als minister van rechtsbescherming zou ik waarschijnlijk snel opbranden in een omgeving die andere belangen heeft dan de rechtsbescherming op peil te brengen. Systeenrot uitwieden is lastig, neem het voorbeeld bij de Amsterdamse Brandweer onder de huidige Burgemeester, die een rapport liet schrijven om iemand die het wel aanpakte te laten verwijderen, omdat hij te weinig draagvlak had.  Best zou ik vragen of Pieter Omtzigt de functie van me over zou willen nemen.
 341. Alles anders dan stoethaspel Sander Dekker.
 342. alle pilots stoppen en de vergoedingen voor de gefinancierde rechtshulp verhogen
 343. Al die ellende die Teeven, Dekker, Grapperhaus c.s. hebben veroorzaakt opruimen en meteen dat ministerie opdoeken. Er is werkelijk geen plaats voor een dergelijk ministerie van populistische zaken.
 344. aftreden en een competente minister van Rechtsbescherming die uit het werkveld komt en affiniteit heeft met en recht en de rechtstaat het werk laten over nemen. Die zou dat met het afschaven met het verbod te toetsen aan de grondwet, het verzekeren van de toegang tot het recht door middel van goed betaalde sociaal advocaten.
 345. Aftreden
 346. Aanpassing van de advocatenwet, verruiming alternatieve bedrijfsstructuren in de advocatuur, meer innovatie in de rechtshulp
 347. Aandacht voor alternatieve geschilbeslechting (ook om de druk op de rechtspraak te verminderen), aandacht voor de oorzaken achter criminaliteit en daarop sturen (politie en OM zijn nu veel capaciteit kwijt aan gevallen die bij een betere hulpverlening gebaat zouden zijn), meer geld naar gefinancierde rechtsbijstand, meer geld naar handhaving (want een effectieve politie beschermt de burger ook beter).
 348. 1). Sterke verbetering toegang tot het recht voor minder draagkrachtigen door lagere eigen bijdragen en sterke verhoging vergoeding sociale advocatuur: méér urentoekenningen bij niet eenvoudige sociale zaken en hogere vergoeding per punt. 2). Me sterk inzetten voor de positie van migranten en tegen vrouwenhandel, uitbuiting van hen ingrijpend aanpakken en daarbij actieve contacten aangaan met overheden van landen van waar zij afkomstig zijn
 349. 1) Forse verlaging griffierechten, 2) uitbreiding gefinancierde rechtsbijstand, zowel qua a) bereik als qua b) omvang van de vergoeding voor advocaten, 3) aanpassing naar draagkracht van proceskostenveroordelingen, 4) uitbreiding capaciteit rechterlijke macht, 5) beperkende regels stellen v.w.b. betreft de omvang van processtukken.
 350. Verhoging vergoedingen voor sociale advocatuur. 2. Afschaffen minimum strafeisen. 3. Afschaffen verbod grondwettelijke toets.
 351. Maatschappijleer op ALLE scholen enorm uitbreiden met rechtsstaat info en geschiedenis .Niet alleen VWO maar juist ook de “lagere “opleidingen . 2.Uitleggen wat een rechtsstaat betekent en waar ik dus als minister voor sta.. 2. Sociale advocatuur enorm faciliteren,  3. Raad voor rechtsbijstand ( door veel advocaten Raad tegen de rechtsbijstand genoemd) saneren. Voor praktische zaken handig, maar trekt nu van alles naar zich toe om het eigen bestaansrecht te versterken. De Raad heeft in onze beleving nu als hoofdtaak het controleren van rechtzoekenden en advocaten die zich daardoor miskend en  vernederd voelen. De Juridisch loketten zijn een voorbeeld van geldslurpende uitvinding die geen enkel doel dient alleen iedereen heel veel werk en irritatie bezorgt.  Kost kapitalen die aan rechtshulp besteed kunnen worden.  4. Praktische zaken regelen om te bezuinigen  : Ik werk met +/- 4 rechtbanken : die organiseren allemaal op hun eigen wijze de griffies, de uitnodigingen voor zittingen, een uniform landelijk systeem voor de huidige zittingen per beeld (zoom oid)  ontbreekt volledig. Elke rechtbank heeft zijn eigen wiel uitgevonden.  Griffiepersoneel werkt zich over de kop, er lijkt niet of nauwelijks een adequaat personeelsbeleid te zijn.
 352. De verziekte ambtelijke top van het ministerie vervangen. 2. rechtshulp voor de onderkant van de samenleving vergroten. 3. particuliere ADR-initiatieven (arbitrage-instituten, mediation-instituten) subsidiëren.
 353. 1 toevoeging / sociale advocatuur beter financieren. 2 onderzoek naar rechtsbescherming tegen de overheid in bestuursrechtelijke zaken
 354. #1 meerdere talen invoeren voor procedures (Duits, Frans, Spaans, Italiaans) zodat partijen – sàmen – daarvoor kunnen kiezen #2 vestigingsplaatsen aan de gerechten toevoegen ( de gerechten staan – letterlijk – te ver ‘op afstand’ ) #3 streven naar ongedaanmaking nationale politie: één groot waterhoofd
 355. “voor” schrappen en “van” maken. Burgers en advocaten op de sociaalrechtelijke terreinen extra in bescherming nemen.
 356. – Zorgen dat overal snel digitaal geprocedeerd kan worden; – Verlagen griffierechten; – Verhogen kwaliteit ondersteunend personeel gerechten (niet aannemen van mensen omdat ze een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben maar vanuit kwaliteit naar de klant toe, dus minimaal verstaanbaar Nederlands kunnen spreken) – Wervingscampagne rechters onder advocaten; – Aanpassen arbeidsvoorwaarden rechters voor “overstappers”; – Verhogen vergoedingen toevoegingen, met name familierecht; – Invoeren financiële prikkel voor toegevoegde cliënten om sneller te schikken en minder te procederen door eigen bijdrage te verhogen (met stappen) afhankelijk van de tijdsbesteding in de zaak. Dat vermindert de ongelijkheid tussen een betalende en een toegevoegde partij.
 357. – beoordeling proportionaliteit anti-terrorismewetgeving – meer geld sociale advocatuur – aanpak doorprocederen door de overheid zelf

 

 

 

verkiezingen

Deel van Dossier

Verkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Lees mee over de belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor de advocatuur. 

Verkiezingen 2021
KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie