De besloten vennootschap UA verkocht haar uitzendactiviteiten aan AW BV. Enige tijd later trad de bestuurder van UA af. Hij wilde nog wel ruim een ton bonus incasseren. Mr. X voerde namens hem een verstekprocedure tegen UA en legde executoriaal derdenbeslag onder de koper, om zich op de opbrengst te verhalen.

Maar ook de bank meldde zich bij de koper. Zij wilde zich op basis van een pandrecht op die opbrengst verhalen.

De oud-bestuurder en mr. X sloten een deal met de koper, kortweg: de koper stort de opbrengst op de derdenrekening van mr. X; een deel gaat terug naar de koper, die door de cliënt van mr. X wordt gevrijwaard voor mogelijke claims van de bank, en de rest gaat naar de cliënt van mr. X.

Als UA vervolgens failleert, klaagt de curator over mr. X: ze had ‘de belangen van derden c.q. de wederpartij’ nodeloos en ontoelaatbaar geschaad, en tijdens de klachtprocedure gelogen.

Klagen

De eerste klacht is volgens de raad van discipline Den Bosch niet-ontvankelijk. De curator is een derde en kan alleen klagen als hij rechtstreeks in zijn belangen is of zou kunnen worden geschaad. Het Hof van Discipline heeft geoordeeld dat een curator kan klagen als het gedrag van een advocaat ‘zo bezwaarlijk is voor de bereddering van de boedel, dat de advocaat zich daarvan had moeten onthouden’. Het gedrag van mr. X vond plaats vóór faillissement en stond daar los van.

De curator riep dat het belang van de schuldeisers – wier belangen hij behartigt – door mr. X was geschaad, maar dat vond de raad een afgeleid, geen rechtstreeks belang. Dat afgeleide, vermogensrechtelijke belang moest de curator maar civielrechtelijk redresseren. Bij ‘onregelmatigheden’ door bestuurders of commissarissen heeft de curator een fraudesignalerende rol richting rechter-commissaris, die dan kan bepalen of het nodig is om aangifte te doen (artikel 68 lid 2 Faillissementswet). Maar ook daar ziet de tuchtrechter geen rechtstreeks belang voor de curator om een tuchtzaak tegen mr. X te beginnen.

Waarschuwing

Die andere klacht – onwaarheid spreken – was wél ontvankelijk, en gegrond bovendien. Toen de curator zich bij de deken over mr. X beklaagde, betwistte zij van enige andere vordering van een bank of wie dan ook te hebben geweten, en dat klopte aantoonbaar niet. Ze had de deken vertrouwelijk een andere mededeling gedaan (ook de zitting was deels zonder curator!), maar dat kon daaraan niet afdoen. Ze krijgt van de raad in Den Bosch een waarschuwing.

Het lijkt erop dat de curator in een klachtprocedure wel graag wat meer informatie wilde verkrijgen over wat er achter de schermen voorafgaand aan het faillissement was gebeurd. De tuchtrechter lijkt met strak redeneren fishing expeditions te willen voorkomen. Maar mr. X lijkt te denken dat als je iets moet geheimhouden je er ook over mag liegen, en dat is toch wel een erg groot misverstand.

Appel staat nog open.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie