De fraude heeft jarenlang voortgeduurd, zo blijkt uit het onderzoek, waarover Pels Rijcken het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week berichtte. ‘De fraude heeft over een periode van ten minste 18 jaar plaatsgevonden en is, vermoedelijk doordat de hoofdsom steeds is uitbetaald, ook bij cliënten onopgemerkt gebleven.’

Kunstgrepen

De frauduleuze handelingen van Oranje bestonden eruit dat Oranje derdengeld uit notariële dossiers tijdelijk buiten kantoor heeft gebracht, licht Pels Rijcken in de brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid toe. ‘Hij bracht dit geld met kunstgrepen naar privé, hoofdzakelijk via overboekingen naar bankrekeningen op naam van door hem opgerichte stichtingen die buiten de organisatie en het beheer stonden van Pels Rijcken. Voordat gelden aan rechthebbenden in het dossier moesten worden voldaan, zorgde Oranje ervoor dat het ontstane tekort werd aangevuld door geld terug te storten in het betreffende dossier met (andere) onttrokken gelden. Oranje vulde op deze wijze in feite gaten met gaten waardoor rechthebbenden uiteindelijk steeds zijn uitbetaald.’

Volgens Pels Rijcken is niet gebleken dat er behalve Oranje kantoorgenoten betrokken waren bij de fraude. ‘Wij beschikken niet over aanwijzingen dat naast Oranje andere kantoorgenoten van deze fraude op de hoogte zijn geweest, laat staan dat zij met Oranje hebben samengewerkt om fraude te plegen. Er is ook niet gebleken van enige advocatuurlijke betrokkenheid bij de fraude.’

Voorafgaand aan het onderzoek van Deloitte en Van Doorne werd er nog vanuit gegaan dat Oranje in drie dossiers frauduleus had gehandeld. In één van deze dossiers heeft hij voor een bedrag 9.507.707,35 euro verduisterd. Inmiddels blijkt dat hij in nog twintig andere zaken heeft gefraudeerd.

In vijf dossiers waarin de staat cliënt was, en Pels Rijcken optrad als Landsadvocaat, heeft Oranje gefraudeerd. Het financiële nadeel bestaat in totaal uit een bedrag van 6.828,83 euro aan rente, omdat de goedgekeurde eindafrekening met vertraging is uitbetaald, schrijft Pels Rijcken in de brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Pels Rijcken verzekert het ministerie ervoor zorg te dragen dat het bedrag ‘op de kortst mogelijke termijn alsnog aan de staat wordt betaald’.

In vijftien dossiers van andere cliënten geldt dat sprake is geweest van tijdelijke onttrekkingen. Pels Rijcken: ‘Vastgesteld is dat ook in deze dossiers de hoofdsom uiteindelijk is betaald. In een dossier is dat vanwege ouderdom daarvan echter niet meer volledig te reconstrueren. Vastgesteld is voorts dat in een aantal van deze dossiers te weinig rente is vergoed. Het gaat om een totaal bedrag van ongeveer 250.000 euro.’ Pels Rijcken heeft dit bedrag aangezuiverd op de notariële kwaliteitsrekening ‘en zal zorgdragen dat het bedrag op korte termijn aan de rechthebbenden wordt terugbetaald’.

Verscherpt toezicht

Pels Rijcken geeft aan dat de Haagse Orde van Advocaten verscherpt toezicht heeft ingesteld met betrekking tot de implementatie van maatregelen op het gebied van governance, gezamenlijke praktijkuitoefening van advocaten en notarissen en het versterken van sociale veiligheid en aanspreekbaarheid. ‘Voor de implementatie van deze maatregelen hanteert de deken een horizon van negen maanden.’

Kantoor-Pels-Rijcken

Deel van Dossier

Miljoenenfraude Pels Rijcken

Volg hier de actualiteiten rondom de onderzoeken naar de miljoenenfraude bij Pels Rijcken.

Miljoenenfraude Pels Rijcken

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie