De Tweede Kamer sprak donderdag met de twee bewindslieden van Justitie en Veiligheid over juridische beroepen. Een aanzienlijk deel van het debat ging over het fraudeschandaal bij Pels Rijcken, dat ook de landsadvocaat herbergt. Hamvraag daarbij is of de rijksoverheid deze functie moet blijven uitbesteden aan het Haagse kantoor of een alternatief moet zoeken.

De meeste TK-fracties die het debat bijwoonden (alleen VVD, CDA, D66, SP en GL waren vertegenwoordigd) vinden het nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. Alleen SP-woordvoerder Michiel van Nispen oordeelt dat Pels Rijcken zijn kansen definitief heeft verspeeld. De andere fracties toonden zich wel erg kritisch over het advocatenkantoor.

D66 vroeg zich bij monde van Joost Sneller af of de landsadvocaat niet beter periodiek kan worden uitbesteed, net zoals dat bij de huisbankier van de rijksoverheid het geval is.

Werkcultuur

Een recent artikel in NRC dat gewag maakt van een onveilige werkcultuur, maakte de zaak er niet beter op voor Pels Rijcken. VVD’er Ulysse Ellian wond zich met name op over de opmerking van bestuursvoorzitter Van Heukelom dat de lat voor Pels Rijcken niet hoger zou moeten liggen dan voor andere advocatenkantoren, alleen maar omdat het kantoor een bijzondere cliënt heeft.

Volgens het Kamerlid is dat nu juist de reden waarom er juist méér mag worden verwacht als het om zaken als integriteit, transparantie en bedrijfscultuur gaat. ‘De landsadvocaat moet zich van onder naar boven heruitvinden. En als er rotte appels tussen zitten, moeten die misschien worden vervangen door integere mensen’, aldus Ellian.

Ook de andere fracties vinden dat Pels Rijcken hard moet werken aan een andere, veilige werkcultuur, waar werknemers zich durven uitspreken zonder dat ze worden geïntimideerd of weggepest. Ze vroegen minister Grapperhaus om daar op toe te zien, maar die vindt dat niet zijn taak. Volgens de CDA-bewindsman is dat in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lokale deken, wettelijk belast met het toezicht.

De minister beloofde de Kamer wel in gesprek te zullen treden met de Haagse deken, omdat hij als cliënt de zekerheid wil hebben dat de bedrijfscultuur bij Pels Rijcken op orde is.

Overrompelend

Grapperhaus wees er verder op dat Pels Rijcken al stevige maatregelen heeft getroffen en dat hij eist dat het kantoor elke cent schade vergoedt. Niettemin toonde ook hij zich overvallen door de omvang en de duur van de fraude, die hij bestempelde als ‘ongekend en overrompelend’. ‘Er staat mij niet bij dat er eerder iets van deze omvang heeft gespeeld, in het notariaat noch in de advocatuur’.

Grapperhaus stuurt aan op een adviescommissie die binnen een half jaar met een rapport moet komen, in vervolg op de recent opgeleverde adviezen van de hoogleraren Hoogenboom en Ottervanger. Wat de bewindsman betreft is het niet vanzelfsprekend dat de samenwerking met Pels Rijcken wordt voortgezet, maar is het evenmin een gegeven dat het Haagse kantoor definitief uit de gratie is. ‘Het onderzoek doen we zonder vooraf de conclusie te trekken dat we links- of rechtsaf moeten.’

Grapperhaus zei overigens wel te hechten aan juridische adviezen van een externe en onafhankelijk advocaat, die zich niet gebonden weet aan politieke wensen of aan de samenhang met andere departementen. In dat opzicht levert Pels Rijcken goed werk, aldus de minister.

Kantoor-Pels-Rijcken

Advies: Landsadvocaat in apart instituut

De overheid kan de Landsadvocaat beter onderbrengen bij een apart instituut dan bij een onderneming, aldus een advies aan minister Grapperhaus.

Kantoor-Pels-Rijcken

Pels Rijcken stoot notariaat af

Pels Rijcken stoot de notariële tak af en gaat zich uitsluitend toeleggen op de advocatuur.

Miljoenenfraude Pels Rijcken
Advertentie