Met de uitspraak van het hof komt een eind aan een lange discussie over het verplicht verstrekken van financiële gegevens door kantoren. De dekens vragen in hun rol als toezichthouder sinds enkele jaren kengetallen op. Die worden vervolgens (automatisch) beoordeeld door de unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA) van de NOvA. Doel is om op die manier afwijkende patronen te ontdekken en in een vroeg stadium te zien of een kantoor mogelijk financiële problemen heeft.

Tegen de maatregel heerst het nodige verzet. Een Amsterdams kantoor weigerde de gegevens te verstrekken, hetgeen leidde tot een dekenbezwaar bij de raad van discipline. Die oordeelde eerder dit jaar dat het kantoor wel gehoor moet geven aan de vraag van de deken, maar dat weigering niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Beide partijen gingen tegen de uitspraak in beroep en ook de algemeen deken voegde zich in de zaak.

Preventief toezicht

Het hof oordeelt nu dat de deken bevoegd is als bestuursorgaan financiële kengetallen van advocatenkantoren op te vragen. Volgens het hof voldoet de vraag van de deken aan de uitgangspunten van de Wpta (Wet positie toezicht advocatuur), omdat inzicht wordt verkregen in de financiële positie en daaraan verbonden (potentiële) risico’s voor kantoren en hun cliënten. De deken heeft voldoende gemotiveerd onderbouwd dat voor effectief preventief toezicht benodigd is dat vroegtijdig voldoende financiële informatie wordt verzameld, stelt het hof.

Het hof stelt ook dat de deken zijn toezichthoudende (bestuursrechtelijke) taken zowel via de bestuursrechtelijke als de tuchtrechtelijke weg kan handhaven. ‘De wetgever heeft bij de invoering van de wpta een duidelijker scheiding tussen het bestuursrecht en tuchtrecht aangebracht maar uitdrukkelijk de tuchtrechtelijke route opengehouden.’

Bijzondere aard

Conform de wens van beide dekens legt de hoogste tuchtrechter geen maatregel op aan verweerders ‘vanwege de bijzondere aard van deze procedure’.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie