‘De beroeps- en gedragsregels en het tuchtrecht geven voldoende mogelijkheden om een mogelijke spanning tussen partijdigheid en onafhankelijkheid het hoofd te bieden,’ schrijft de minister. ‘Onafhankelijkheid en partijdigheid zijn beide kernwaarden van de advocatuur. Dat de advocaat bij zijn beroepsuitoefening partijdig is, lijkt op het eerste gezicht op gespannen voet te staan met het vereiste van onafhankelijkheid. Partijdige belangenbehartiging en onafhankelijkheid zijn echter complementair aan elkaar. De advocaat is in zijn taakuitoefening onafhankelijk, niet alleen ten opzichte van bijvoorbeeld de overheid, maar ook ten opzichte van zijn cliënt. De advocaat is partijdig en dient daarmee primair het belang van de cliënt, maar hij is en blijft daarbij kritisch en heeft ook oog voor de belangen van andere betrokkenen.’

Er wordt sinds bekend is dat Van Doorne onderzoek doet naar de misstanden bij The Voice of Holland felle kritiek geuit. Een advocatenkantoor zou geen onafhankelijk beoordelaar zijn. De VVD vindt dat er sprake is van een ongewenste situatie, waarin de rechtspositie van slachtoffers kan verslechteren.

Volgens Weerwind is het juist te prijzen dat ITV zelf onderzoek wil laten uitvoeren naar de misstanden. Zo’n onderzoek kan als het aan hem ligt ook door een advocatenkantoor worden uitgevoerd, zolang is gewaarborgd dat de advocaat over voldoende deskundigheid beschikt op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Het OM kan een onderzoek dat in opdracht van een bedrijf is verricht, betrekken bij het opsporingsonderzoek, bijvoorbeeld naar mogelijke financieel-economische delicten. In een dergelijk geval wordt het externe onderzoek door het OM gecontroleerd en geverifieerd op voldoende diepgang, volledigheid en juistheid.’

Rechten van slachtoffers

Weerwind benadrukt dat het belang van slachtoffers voorop staat. ‘Het is van belang dat rechten van slachtoffers door een ieder worden gerespecteerd en dat er oog is voor hun kwetsbaarheid. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van werkgevers, maar ook van ingeschakelde onderzoekers, advocaten of andere deskundigen.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie