In het rapport evalueert de FATF de toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering in 2021/2022 en doet daarbij enkele aanbevelingen, zoals het verbeteren van het risicogestuurd toezicht. De dekens zijn daar naar eigen zeggen al mee gestart, schrijft het dekenberaad in een persbericht. Zo zullen de Wwft-onderzoeken met ingang van 1 januari 2023 worden verricht door de landelijke unit FTA. ‘De selectie van de kantoren en de onderzoeken zelf zullen volledig risicogestuurd plaatsvinden. Sinds dit jaar sluiten de dekens ook aan bij de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIECs).’

De FATF constateert daarnaast dat het aantal meldingen ongebruikelijke transacties door advocaten laag is in vergelijking met andere beroepsgroepen. Het dekenberaad erkent dat, maar stelt dat daarbij van belang is dat Wwft slechts van toepassing is op een beperkt deel van de door advocaten aangeboden diensten. ‘Daarnaast blijkt uit onderzoek van de dekens dat kantoren een ‘low risk appetite’ hebben en afkerig zijn van transacties waarbij dubieuze partijen zijn betrokken. Niettemin hebben en houden de dekens bij hun toezichtonderzoeken aandacht voor de vraag of sprake is van ten onrechte niet gemelde ongebruikelijke transacties.’

De FATF overweegt verder dat de ‘designated non-financial businesses and professions’, waar ook advocaten onder vallen, onvoldoende toezicht uitoefenen op de ‘fitness and propriety’ (betrouwbaarheid en geschiktheid) van de beroepsbeoefenaren. Het dekenberaad laat daarop weten dat advocaten voor beëdiging een VOG moeten overleggen. ‘Daarnaast overleggen de dekens periodiek met het OM en wordt er tijdens de verplichte beroepsopleiding uitgebreid aandacht besteed aan de Wwft en aan de integriteit en weerbaarheid van advocaten.’

Bewustwording

De dekens schrijven dat zij altijd in gesprek moeten gaan en blijven met de advocaten waarop zij toezicht houden. ‘De dekens hebben bij aanvang van hun toezichtstaak in 2015 eerst ingezet op het verhogen van bewustwording. Bewustzijn van de regelgeving en handvatten hoe deze na te leven zijn de eerste vereisten zijn voor een gedegen poortwachtersrol door de advocatuur. Naast het verhogen van het bewustzijn hebben de dekens de afgelopen jaren ook tuchtrechtelijke maatregelen genomen jegens advocaten wegens schendingen van de Wwft. Momenteel wordt door de dekens gewerkt aan een nieuw handhavingskader Wwft, waarbij ook de bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden worden betrokken.’

‘De dekens zijn zich bewust van hun toezichtfunctie,’ aldus Inge Aardoom-Fuchs, portefeuillehouder Wwft van het dekenberaad. ‘Hun algemene beeld is dat advocaten hun poortwachtersfunctie begrijpen en goed in beeld hebben wie hun cliënten zijn. Dat laat onverlet dat er mogelijkheden tot verbetering zijn. De dekens grijpen het FATF-rapport dan ook zeker aan om het toezicht op de Wwft verder te versterken. Op belangrijke onderdelen is dit al in gang gezet.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie