Begin september had Kremers de minister al laten weten geen nieuwe termijn te ambiëren als kroonlid van het CvT. Kremers is per 1 januari 2019 benoemd, zijn termijn loopt eind dit jaar af.

Zijn jongste brief maakt duidelijk dat hij zolang niet meer wil wachten. Hij vraagt Weerwind hem ontslag te verlenen ‘met ingang op zo kort mogelijke termijn’.

Kremers steekt zijn frustratie over de gang van zaken bij het CvT niet onder stoelen of banken. De discussie binnen de advocatuur over het toezicht heeft de onderlinge verhoudingen geen goed gedaan, blijkt uit zijn relaas.

Hij verwijst naar het recente standpunt van de NOvA dat in het nieuwe toezichtmodel geen plaats meer ziet voor een onafhankelijk college van toezicht. ‘Daarop
vooruitlopend verleent de NOvA al enige tijd geen medewerking meer aan een voldoende adequate ondersteuning van het college. (…) Op de begroting en de financiële verantwoording van het college is van de zijde van de NOvA druk gezet.’

Ook de verschillende petten van de algemeen deken zorgden voor druk op het functioneren van het college, schrijft Kremers.

Petten

De algemeen deken van de NOvA is niet alleen lid (formeel voorzitter) van het college, maar tevens voorzitter van het bestuur (de algemene raad) van de NOvA en voorzitter van het landelijk college van afgevaardigden van de NOvA.

Kremers zette vanaf het begin zijn vraagtekens bij de ‘stapeling van functies’, maar gaf de algemeen deken aanvankelijk het voordeel van de twijfel. Dat veranderde toen deken Crince le Roy zich volgens Kremers op het standpunt stelde dat van meerdere petten geen sprake is.

Bij zijn aantreden in januari 2022 gaf Crince le Roy evenwel aan dat van meerdere petten volgens hem geen sprake was, stelt Kremers. ‘Dat heeft ertoe geleid dat het voor het college steeds moeilijker is geworden zijn effectiviteit, onafhankelijkheid en transparantie te bewaken.’

Ook de herhaalde wens van Crince le Roy om toegang te verkrijgen tot de vergadering van de lokale dekens, het dekenberaad, is volgens Kremers schadelijk voor het gezag. Immers, het CvT ziet er op toe dat de lokale dekens hun rol als toezichthouder goed vervullen. Het ministerie stuurt aan op hervorming van het toezicht, maar binnen de advocatuur lopen de opvattingen over de gewenste richting uiteen.

Onafhankelijk

Het kroonlid schrijft Weerwind dat ook binnen het college de opvattingen over het toezicht uiteen gingen lopen. De diverse functies van de algemeen deken vormden in zijn ogen het struikelblok. ‘Zonder scheiding van petten en de daarmee gemoeide belangen, wordt het goede functioneren van het college ondermijnd. Als het college geen standpunten kan innemen en uitdragen die niet sporen met de opvattingen van de algemene raad van de NOvA, betekent dat het einde van de onafhankelijke systeemtoezichthouder op de advocatuur.’

Kremers wijst ook op de ‘diepe onenigheid’ tussen enerzijds de landelijke NOvA en anderzijds een belangrijk deel van de advocatuur en de lokale dekens en ordes van advocaten. ‘Van die controverse heeft het college, onder de druk van het conflicterend belang van de algemeen deken, onvoldoende afstand kunnen bewaren. Ondanks alle inspanningen om dat te vermijden, is de onafhankelijke rol van het college daardoor aangetast.’

Al met al, zo schrijft Kremers, ‘kan ik niet anders dan concluderen dat het geen zin heeft Kroonlid te zijn van het college van toezicht van de NOvA’.

Bespiegelingen

De NOvA laat weten het ‘te betreuren dat de bespiegelingen van Jeroen Kremers over onder meer de toekomst van het toezicht op de advocatuur, hebben geleid tot zijn terugtreden uit het college van toezicht’. De NOvA is Jeroen Kremers erkentelijk voor zijn rol bij de uitoefening van het (stelsel)toezicht op de lokale toezichthouders in de afgelopen periode, aldus de formele reactie.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie