Het CvT, dat erop toeziet dat de lokale dekens hun toezichthoudende rol naar behoren vervullen, steggelt al langere tijd met de dekens over de informatievoorziening. Het college eist inzage in advocatendossiers om te kunnen oordelen of de deken zijn werk goed heeft gedaan. De dekens menen dat de geheimhoudingsplicht niet toestaat dat niet-advocaten vertrouwelijke cliëntgegevens kunnen inzien. Het CvT bestaat uit drie bestuursleden, waarvan twee geen advocaat zijn.

De verschillen in opvatting leidden een jaar geleden tot een aanvaring toen de Haagse deken zich terughoudend opstelde in de kwestie Pels Rijcken en weigerde toezichtdossiers te overhandigen.

Ook nu zijn de partijen het onderling niet eens, blijkt uit de voortgangsrapportage. Daarin wordt gemeld dat de dekens zich op het standpunt stelden dat het college zijn verzoek om openheid ‘nader en verdergaand’ moest motiveren. De dekens bleken met name bezorgd dat geheimhoudersinformatie die bij het CvT ligt, via een WOO-verzoek alsnog in de openbaarheid kan komen. Het CvT is formeel gezien een overheidsorgaan.

Hoewel het CvT inmiddels aan het verzoek van de dekens heeft voldaan, zijn die nog niet allemaal overstag, aldus de rapportage. ‘Inmiddels hebben enkele dekens aan het informatieverzoek voldaan. De manier waarop de dekens hiermee omgaan is echter verschillend; er zijn dekens die initieel al inzicht hebben verschaft in geanonimiseerde toezichtdossiers, er zijn dekens die na rappel geanonimiseerde samenvattingen hebben verstrekt.’ Enkele andere dekens hebben te kennen gegeven inzage te bieden tijdens het jaarlijkse bezoek dat het CvT brengt aan de lokale orden.

Het CvT zegt te hopen dat alle dekens zullen overgaan tot het verschaffen van de informatie waar het college om heeft verzocht ‘op een wijze die goede analyse vóór de dekenbezoeken mogelijk maakt en niet extra tijdrovend en minder transparant is’.

Het CvT-rapport komt om een moment dat het toezicht op de advocatuur aan sterke verandering onderhevig is. Minister Weerwind wil het toezicht weghalen bij de dekens en onderbrengen bij een landelijk toezichthouder. Het CvT dient plaats te maken voor een nog nader vorm te geven ‘blik van buiten’.

 

Jeroen Kremers

Kremers vraagt minister om ontslag als kroonlid

Kroonlid Jeroen Kremers van het College van Toezicht heeft minister Weerwind om ontslag gevraagd uit onvrede om de rol van de algemeen deken.

Advertentie