Door de commissie Civiel van de rechtbank Oost-Brabant is afgelopen jaar geconstateerd dat in enkele verstekzaken aangespannen door advocatenkantoren die hun rekeningen probeerden te incasseren, het voor is gekomen dat de rechtbank de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of gemachtigdensalaris afwijst. Dit vanuit de redenering dat de advocaat zelf het werk heeft gedaan en dus geen kosten heeft gemaakt. Volgens de commissie is dit geen legitiem beleid. In het (alweer een jaar geleden) gepubliceerde commissieverslag is onze beroepsgroep opgeroepen om ons te melden indien dit vaker voorkomt.

Dat bleek het geval. In mei 2021 is door ons kantoor een incassoprocedure gevoerd tegen een oud cliënt voor openstaande nota’s. In het vonnis is door de kantonrechter de vordering tot vergoeding van het gemachtigdensalaris afgewezen met de volgende argumentatie:

“Aan eisende partij zal geen gemachtigdensalaris worden toegekend, aangezien de gemachtigde van de eisende partij tot het kantoor behoort van eisende partij. Er is geen sprake van een derde die van eisende partij opdracht heeft gekregen haar in rechte te vertegenwoordigen. Om diezelfde reden worden de nakosten, voor zover deze betrekking hebben op gemachtigdensalaris, afgewezen.”

 Vreemd genoeg werden de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten (die door diezelfde gemachtigde zijn gemaakt) wel toegewezen.

Naar aanleiding van het voorgaande is hoger beroep ingesteld (o.a.) in het belang van onze beroepsgroep. Het hof ging mee in de door ons kantoor aangevoerde grieven. De beoordeling luidt als volgt:

“Het hof is evenals de voornoemde hoven Den Haag en Arnhem van oordeel dat het salaris gemachtigde onder deze omstandigheden moet worden toegewezen. Trust maakt die kosten doordat haar medewerker uren aan de zaak besteedt en proceshandelingen verricht waarvoor een forfaitaire vergoeding wordt toegekend. Voor de procespositie van Trust en de toepassing van de regels over de proceskostenvergoeding maakt het niet uit of zij de zaak zelf behandelt of een (andere) advocaat inschakelt.”

Het gemachtigdensalaris werd alsnog toegewezen waarmee een einde komt aan de onduidelijkheid in hoeverre die kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Het arrest is inmiddels gepubliceerd onder kenmerk ECLI:NL:GHSHE:2022:1658. Hierbij wordt als tip meegegeven om in de dagvaarding een alinea te wijden aan vergoeding van het gemachtigdensalaris (en buitengerechtelijke incassokosten) onder vermelding van deze publicatie.

Judith Kuijlaars is verbonden aan Trust Advocaten in Helmond

 

Advertentie