De D66-minister geeft daarmee gehoor aan een motie van VVD’er Ulysse Ellian die eerder deze maand door de Tweede Kamer is aangenomen. In de motie wordt de regering gevraagd om een gedetineerde die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) of Afdeling met Intensief Toezicht (AIT) verblijft maximaal twee strafrechtadvocaten toe te staan.
Weerwind wil de maatregel vastleggen in de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), die binnenkort toch al wordt aangepast met extra maatregelen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

Vertrouwelijk
Het voorstel om het aantal rechtsbijstandverleners waarmee deze gedetineerden
vertrouwelijk kunnen communiceren te begrenzen tot maximaal twee, zal deel uitmaken van de wetswijziging, aldus Weerwind.

Dat betekent dat een gedetineerde die is geplaatst in de EBI of een AIT straks maximaal twee rechtsbijstandverleners mag aanwijzen met wie hij vertrouwelijk contact heeft. Onder contact wordt verstaan het bezoeken van de gedetineerde, het bellen met de gedetineerde en schriftelijke correspondentie. De frequentie van het aantal contactmomenten tussen de gedetineerden en de twee aangewezen rechtsbijstandsverleners wordt niet begrensd.

Weerwind verwacht het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2023 in te dienen.

In een andere motie had Ellian erop aangedrongen briefwisseling tussen specifieke gedetineerden zoals de bende van Ridouan Taghi te weigeren, tenzij er evident geen sprake is van versluierde communicatie. Volgens Weerwind is er in de EBI en op een Terroristenafdeling echter al sprake van intensieve controle van in- en uitgaande berichten. Bij signalen vanuit de politie of het OM die leiden tot twijfel worden brieven niet uitgereikt of verstuurd, aldus Weerwind.

Ulysse Ellian

VVD: maximaal twee advocaten voor zware crimineel

De TK-fractie van de VVD wil dat minister Weerwind per direct een maximum stelt aan het aantal advocaten dat een zware crimineel in de arm mag nemen.

Advertentie