De correctie is gebaseerd op de consumentenprijsindex van november 2022 (9,9 procent). De jaarlijks verplichte indexering wordt losgelaten. Het salaris voor het eerste jaar van de stage komt hiermee op minimaal 2.802 euro, voor het tweede jaar op 3.193 euro en voor het derde jaar op 3.550 euro.

In de beleidsregel staat verder dat de kosten van de beroepsopleiding voor rekening komen van (het kantoor van) de patroon. Het is vooralsnog onduidelijk of arbeidsrechtelijk nog ruimte is voor een andere verdeling van de kosten.

‘In augustus 2022 is de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. In de literatuur wordt overwegend aangenomen dat dit betekent dat de kosten voor de Beroepsopleiding Advocaten voor rekening van de werkgever moeten komen. Hierover is echter (nog) geen rechterlijke uitspraak gedaan. Voor zover daar arbeidsrechtelijk ruimte voor blijft heeft de Raad van de Orde geen bezwaar tegen een eventuele terugbetalingsregeling met betrekking tot de netto kosten van de beroepsopleiding indien sprake is van een glijdende schaal, in die zin dat de door de stagiair te vergoeden kosten afnemen met het verstrijken van de tijd, waarbij in beginsel aan het einde van de stage geen terugbetalingsverplichting meer geldt.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie