Voor kinderalimentatie wordt sinds 1 april 2013 bij het bepalen van de draagkracht gerekend met een forfaitaire woonlast (30% van het netto besteedbaar inkomen). Binnen de familierechtspraak leefde al langer de wens om dat systeem ook voor partneralimentatie toe te passen. Nadat uit het WODC-rapport ‘Alimentatie van nu’ (begin 2021) naar voren kwam dat het in de praktijk breed wordt gedragen om, waar dat kan, ook de draagkracht voor partneralimentatie forfaitair te bepalen, is de ontwikkeling van een dergelijke rekenmethode in een stroomversnelling gekomen. Per 1 januari 2023 zijn de berekeningswijze voor de vaststelling van de draagkracht voor kinder- en partneralimentatie zo veel mogelijk gelijkgetrokken. Het Rapport Alimentatienormen versie 2023-1, waarin de nieuwe rekenmethode is uitgewerkt, kan worden geraadpleegd op www.rechtspraak.nl.

Alvorens in te gaan op de nieuwe systematiek, zal eerst worden stilgestaan bij de beweegredenen van de Expertgroep Alimentatie voor de invoering hiervan.

Lees verder in het e-magazine van januari.

Advertentie