In het verkiezingsprogramma van de BBB staat nog geen uitgebreide paragraaf over de rechtsstaat. Eigenlijk is de partij een braakliggende akker waar mooie ideeën over recht en rechtspraak in gezaaid kunnen worden. Hoewel de partij als rechts-populistisch wordt weggezet, lijkt daar best vruchtbare bodem voor te zijn. Tenminste, als we afgaan op de kernwaarden die de beweging op haar website uitdraagt. Uiteraard staat noaberschap voorop. In Nederland zijn we allemaal buren. Al betekent dat in Wassenaar iets anders dan in Winterswijk. Het tweede grondbeginsel van de BBB is de klassieke Gulden Regel uit apocriefe bron. De formulering hiervan in het handvest van de BBB is bijna identiek aan het zesde beginsel uit de grondwet van de Bataafse Republiek van 1798 die luidde: ‘Alle de pligten van den Mensch in Maatschappij hebben hunnen grondslag in deze heilige wet: Doe eenen ander niet, hetgeen gij niet wenscht dat aan u geschiede. Doe aan anderen, ten allen tijde, zoo veel goeds, als gij in gelijke omstandigheden, van hun zoudt wenschen te ontvangen.’

De rechtsstaat zal bij BBB dus in goede handen moeten zijn.

Wel moet er wat bijsturing komen waar het al te drieste voornemens betreft. BBB wil alleen nieuwe wet- en regelgeving als tegelijkertijd ‘bestaande wetten en regels worden afgeschaft’.

Beschouwd vanuit de metafoor van land- en tuinbouw wel begrijpelijk. Eerst kappen en terugsnoeien, en dan pas bijplanten. De partij is ook duidelijk wat er moet worden afgeschaft. Zoals de hypocriete wetgeving rond softdrugs. Het standpunt van BBB is hierover uitgesproken progressief: ‘In landen waar softdrugs legaal zijn, is gebleken dat zowel criminaliteit als gebruik daalt. Politie en justitie kunnen hun aandacht beter aan andere zaken besteden.’

Bovendien wil de BBB de rechtsstaat versterken door het rechterlijk toetsingsverbod in artikel 120 GW af te schaffen. Het idee hierachter is dat dit nieuwe toeslagaffaires zou kunnen voorkomen. Beide ideeën verdienen onze steun.

Dat advocaten daar tegenover verplicht een inboeringscursus moeten volgen, heb ik er graag voor over. Zolang het maar punten oplevert.

 

Matthijs Kaaks

Matthijs Kaaks

Profile page
Advertentie