Het aantal ingekomen zaken bedroeg in 2022 ongeveer 9.700. Dat zijn zo’n duizend zaken minder dan het jaar daarvoor. Die daling is geheel toe te schrijven aan een lagere instroom van het aantal vreemdelingenzaken. Uit het jaarverslag over 2021 bleek dat de instroom van zaken in de Omgevingskamer een sterk stijgende trend liet zien; vijfentwintig procent hoger dan in 2020. In 2022 is de instroom van zaken op het gebied van het omgevingsrecht op dit hoge niveau gebleven.

De instroom van zaken in de Algemene kamer nam in 2022 met bijna vijftien procent toe ten opzichte van 2021. In 2022 was de gemiddelde doorlooptijd van zaken zesentwintig weken. Dat is hoger dan de gemiddelde doorlooptijd in de jaren daarvoor. Dat is naast de stijgende moeilijkheidsgraad van veel zaken een gevolg van een groot tekort aan juristen bij de directie Bestuursrechtspraak.

Advies

In 2022 zijn 396 zaken voor advies aan de Afdeling advisering voorgelegd. Dit aantal is ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor, maar lager dan de jaren daarvoor. Toen kwam het aantal zaken steeds boven de vierhonderd uit, in 2020 zelfs boven de vijfhonderd. De Afdeling advisering heeft in 2022 in 377 zaken advies of voorlichting uitgebracht.

Gemiddeld deed de Afdeling advisering er 46 dagen over om advies uit te brengen. Dat is zes dagen langer dan de gemiddelde adviesduur in 2021. In 2022 is ruim zeventig procent van de adviezen binnen twee maanden afgedaan en negentig procent binnen drie maanden. Bijna 54 procent kreeg een zogeheten ‘advies conform’ en ruim zeven procent van de adviezen was negatief. Dat was in 2021 nog bijna dertien procent.

Slagvaardiger handelen

De Raad van State schrijft in het jaarverslag dat de overheid zichtbaar onder druk staat en slagvaardiger moet handelen. ‘De maatschappelijke opgaven waarvoor zij staat zijn niet alleen urgent, maar ook ingewikkeld. In de zorg, in de bouw, bij uitvoeringsdiensten, bij de rechterlijke macht, overal is overbelasting en onderbezetting.’

Slagvaardiger handelen betekent volgens de raad dat er keuzes moeten worden gemaakt die consequent worden uitgevoerd. ‘Niet alles kan en zeker niet tegelijkertijd. Wie dat wel verwacht, komt bedrogen uit. De overheid moet niet meer beloven dan ze kan waarmaken. Gebrek aan slagkracht ondermijnt het geloof in wat de overheid kan doen en ondermijnt daarmee het vertrouwen. Vertrouwen in de overheid is de grondslag van onze democratische rechtsstaat. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat.’

Volgens de raad zijn de grenzen van de uitvoering van het toeslagenstelsel bereikt, zowel in complexiteit als in capaciteit, en is de rechtspraak overbelast. ‘Er zijn veel rechtszaken en te weinig mensen. Behoedzaamheid is geboden om steeds maar nieuwe wetgeving op te stellen die voor de rechtspraak belastend is. Ook hier zullen keuzes moeten worden gemaakt.’

Lees hier het volledige jaarverslag.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie