Het wetsvoorstel Wijziging penitentiaire beginselenwet maakt het mogelijk de communicatie van deze gedetineerden met de buitenwereld tijdelijk in verregaande mate te beperken. In de praktijk betreft het gedetineerden die in de EBI of op een AIT worden vastgehouden.

Ook zullen personen met wie deze gedetineerden willen bellen zich in de nabije toekomst moeten melden op een bepaalde locatie. Voor advocaten geldt die maatregel overigens niet. Wel komt er visueel toezicht op gesprekken tussen de gedetineerden en hun advocaat. Verder wordt het maximumaantal advocaten waarmee een gedetineerde die verblijft in de EBI of op een AIT contact mag hebben beperkt tot twee.

Zowel de NOvA als de Raad van State heeft scherpe kritiek geuit op de maatregelen. De NOvA beschouwt ze als ernstige beperkingen van het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen raadsman en cliënt. De Raad van State vraagt zich af of de invoering van generieke maatregelen noodzakelijk is en adviseerde de minister ze beter te onderbouwen of er individuele maatregelen van te maken.

In zijn jongste voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de aanpak van georganiseerde criminaliteit tijdens detentie schrijft Weerwind dat er belangrijke stappen zijn gezet, maar dat verdere intensivering nodig blijft.

De communicatiemogelijkheden van EBI-gedetineerden zijn recent teruggebracht tot het wettelijk minimum. Door wijziging van regelgeving kunnen zij gedetineerden nog maar één keer per week tien minuten bellen en mag er één keer per week één persoon op bezoek komen.

Advertentie