Het kabinet had eerder al dertig miljoen euro gereserveerd voor de verlaging van griffierechten. Daarvan gaat drie miljoen nu naar andere maatregelen die de toegang tot het recht bevorderen, zoals mediation, geschillencommissies en het herstelrecht. ‘Toegang tot het recht is breder dan alleen toegang tot de rechter’, benadrukt de minister. Deze alternatieve vormen van geschilbeslechting moeten rechtzoekenden helpen een passende oplossing te vinden voor hun geschil.

De overige 27 miljoen blijft beschikbaar voor de verlaging van griffierechten. De griffierechten in civiele en bestuursrechtelijke procedures worden verlaagd met 13,5 procent. De verlaging geldt voor alle categorieën vorderingen, met uitzondering van civielrechtelijke vorderingen boven 100.000 euro. De matiging van de griffierechten is minder ambitieus dan de in het coalitieakkoord opgenomen verlaging van 25 procent. Deze maatregel bleek door bezuinigingen niet langer haalbaar.

Alternatieve geschillenbeslechting

Sinds 1 maart van dit jaar is een startbijdrage van 150 euro beschikbaar voor mediation bij verwijzing vanuit de rechtspraak. De maatregel geldt in eerste instantie voor twee jaar. Bij een positieve evaluatie wordt de startbijdrage vanaf 2025 een structurele maatregel. Ook wordt geld uitgetrokken voor één register voor mediators, zodat rechtszoekenden makkelijker een kwalitatief goede mediator kunnen vinden.

Verder komt geld beschikbaar om de inzet van herstelrecht op grotere schaal mogelijk te maken. Dat geld gaat onder andere naar het toenemend aantal mediations in strafzaken en naar Perspectief Herstelbemiddeling, voor meer verwerkingscapaciteit van nieuwe aanmeldingen. Het herstelrecht is bedoeld om betrokkenen bij een strafbaar feit de mogelijkheid te bieden de gevolgen te herstellen, bijvoorbeeld door onder professionele begeleiding in gesprek te gaan.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie