Weerwind liet eerder al weten een commissie te installeren die de vergoedingen in het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand gaat herijken. De tarieven voor toevoegingen hebben de afgelopen jaren geen gelijke tred gehouden met de inflatie. Weerwind zegt het van groot belang te vinden dat de vergoedingen aansluiten bij de tijdsbesteding van rechtsbijstandverleners.

In zijn jongste voortgangsrapport over de gefinancierde rechtsbijstand zegt de minister dat hij Van der Meer opnieuw bereid heeft gevonden om voorzitter van de nieuwe commissie te worden. De raadsheer werd in 2016 ook voorzitter van de destijds ingestelde commissie Evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand.

Puntentoekenning

Het rapport dat daaruit voortkwam legde veel gewicht in de schaal. Van der Meer kwam tot het inzicht dat toevoegingsadvocaten vaak veel meer uren maakten dan dat ze betaald kregen.  Hoewel minister Dekker voor rechtsbescherming het rapport aanvankelijk negeerde, zag hij zich later gedwongen de puntentoekenning alsnog aan te passen conform het advies van Van der Meer.

Het rapport van de tweede commissie Van der Meer wordt verwacht in het najaar van 2024, aldus Weerwind. De bewindsman wil de eventueel daaruit voortvloeiende wijzigingen in de vergoedingen per 1 juli 2025 realiseren.

Tijdsbesteding

Op basis van tijdschrijfgegevens uit 2022 en 2023 dient de commissie te bezien of de
vergoedingen voor rechtsbijstandverleners nog in lijn zijn met de daadwerkelijke  tijdsbesteding. Het uitgangspunt daarbij is dat één gewerkt uur overeen dient te komen met één punt in het stelsel. De commissie moet ook in beeld brengen of met een bruto omzet gebaseerd op 1.200 punten een netto jaarinkomen op niveau van schaal 12, trede 10, van de CAO Rijk kan worden verdiend. Als dat niet het geval is, hoopt Weerwind van de commissie te horen hoe dat niveau wel kan worden gehaald.

Na de eenmalige herijking in 2025 worden de vergoedingen, conform de aanbevelingen van de commissie-Van der Meer, voortaan periodiek doorgelicht. Ook de Tweede Kamer heeft daar op aangedrongen. De systematiek daarvoor wordt nog uitgewerkt. Weerwind belooft de Kamer daarover in januari nader informeren.

Wijkrechtspraak

De minister zegt in zijn voortgangsrapport ook te hebben besloten tot een landelijke regeling voor rechtsbijstand bij wijkrechtspraak. Vanaf 1 januari krijgen advocaten die op toevoeging een zaak behandelen bij een wijkrechtbank een toeslag van drie punten. Daarmee wordt het extra werk vergoed, zoals multidisciplinair overleg en contact met andere partijen in de keten, aldus Weerwind.

 

Advertentie