Op grond van artikel 36 Invorderingswet 1990 (hierna: IW) kan de ontvanger een bestuurder van een bv aansprakelijk stellen voor onder andere niet-betaalde loonbelasting of omzetbelasting (zakelijke belastingschulden) als de bestuurder kennelijk onbehoorlijk bestuur heeft gepleegd en het niet-betalen van de belasting daarvan het gevolg is. Op grond van artikel 2:248 BW kan de curator in faillissement een bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort van de faillissements­boedel als het niet-betalen van de schulden het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Deze twee bestuurders­aansprakelijk­heids­regelingen zijn in 1986 ingevoerd. Over samenloop heeft de wetgever indertijd niet nagedacht.

Het leerstuk kennelijk onbehoorlijk bestuur is in beide regelingen (artikel 36 IW en artikel 2:248 BW) hetzelfde. Een handelen zoals geen redelijk denkend bestuurder onder de gegeven omstandigheden zou hebben gedaan, levert kennelijk onbehoorlijk bestuur op. Een verschil in de fiscale bestuurders­aansprakelijk­heids­regeling met die van artikel 2:248 BW is dat via een wetsfictie (artikel 36, lid 4, IW) onder kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt gebracht het niet-tijdig melden aan de ontvanger van betalingsonmacht. Bij niet-tijdige melding wordt vermoed dat de niet-betaling van de belasting­schulden aan het kennelijk onbehoorlijk bestuur van de bestuurder is te wijten. De bestuurder mag dat vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur alleen weerleggen als de bestuurder aannemelijk maakt dat het niet aan hem of haar is te wijten dat de rechts­persoon niet-tijdig heeft gemeld. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat dit een niet te nemen horde is. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld de bestuurder is bijna dood vanwege een snel voortschrijdende ziekte) kan de bestuurder zich disculperen voor het niet-tijdig melden. Een niet-tijdige melding betalingsonmacht leidt dan zonder meer tot aansprakelijkheid voor niet-betaalde belastingschulden voor de bestuurder.

Lees verder in het e-magazine van januari

Advertentie