Het wetsvoorstel betekent een vernieuwing van het bestaande sanctiestelsel en heeft als doel het toezicht op advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs te verbeteren.
Belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is de oprichting van een centraal meldpunt waar alle juridische beroepsgroepen verplicht melding moeten maken van mogelijke schending van Europese sanctiewetgeving.

Deken

Verder wordt een deken aangewezen die erop moet toezien dat advocaten geen diensten aanbieden die verboden zijn op grond van de Europese sanctieverordeningen of meewerken aan het omzeilen daarvan.
Deze deken – één van de elf lokale dekens – dient zowel preventief toezicht te houden als bestuursrechtelijk te handhaven bij schending van sanctieregels. De deken wordt benoemd door de algemene raad van de NOvA. Het college van toezicht op de advocatuur – dus niet het college van afgevaardigden – krijgt de bevoegdheid regels voor te schrijven waar advocaten zich in hun bedrijfsvoering aan dienen te houden.
De nieuwe wet krijgt een speciaal artikel dat de meldingsplicht boven de geheimhoudingsplicht plaatst. Dat geldt overigens niet voor werkzaamheden die zijn bedoeld om de rechtspositie van een client te bepalen.

Geheimhoudingsplicht

Daarnaast krijgt het centraal meldpunt sanctienaleving het recht gegevens op te vragen bij een advocaat of notaris als de verdenking bestaat dat er sanctieregels zijn geschonden. In dat geval moeten zij daaraan gehoor geven. Als de ‘sanctiedeken’ om informatie vraagt is een advocaat sowieso niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht van de deken blijft van kracht.

Onderzoek door het centraal meldpunt kan resulteren in een strafrechtelijke en in een bestuursrechtelijke procedure.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie