ALGEMENE BEGINSELEN
Informatieverstrekking door de gerechten (openbaarheid van rechtspraak)

De Hoge Raad laat er in zijn arrest van 21 april 2023 (ECLI:NL:HR:2023:658) geen twijfel over bestaan: door de rechtsgang zichtbaar te maken, draagt het beginsel van openbaarheid bij aan een eerlijk proces. Dit bete­kent volgens hem dat aan een ieder informatie moet worden verstrekt met betrekking tot het tijdstip en de plaats van openbare zittingen, met vermelding van de zaken die ter zitting zullen worden behandeld en de namen van de behandelend rechters. De Hoge Raad oppert dat de gerechten hier uitvoering aan kunnen geven door op hun website een agenda van openbare zittingen te publiceren met vermelding van het zaaknummer, de –⁠ al dan niet geanonimiseerde ⁠– partijnamen, de namen van de behandelend rechters, de aard van de zitting en een aanduiding van het rechtsgebied.

Lees verder in het e-magazine van maart.