De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming wenst in contact te komen met potentiële kandidaten voor de functie van

BUITENGEWOON LID VAN DE AFDELING RECHTSPRAAK  VAN DE RAAD VOOR STRAFRECHTSTOEPASSING EN JEUGDBESCHERMING

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ houdt daarbij rekening met de belangen van slachtoffers en de veiligheid van de samenleving.

De Afdeling rechtspraak van de RSJ treedt op als beroepsrechter in bij wet geregelde beklag- en beroepsprocedures voor ingeslotenen in justitiële inrichtingen.

VOOR DE AFDELING RECHTSPRAAK IS DE RSJ OP ZOEK NAAR:

1 ADVOCAAT 

ORGANISATIE

De rechtsprekende taak wordt uitgeoefend door beroepscommissies, die worden samengesteld uit de leden van de Afdeling rechtspraak. De beroepscommissies worden voorgezeten door vaste voorzitters.

De Raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat van ongeveer 50 medewerkers onder leiding van een algemeen secretaris. Het secretariaat is gevestigd in Den Haag.

 ADVOCAAT

Een advocaat draagt bij aan het multidisciplinaire karakter van een beroepscommissie en maakt als lid deel uit van een beroepscommissie.

PROFIEL

De RSJ zoekt leden die in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband, communicatief sterk en maatschappelijk betrokken zijn, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het terrein waarop de RSJ zich begeeft en kunnen bogen op ruime (bij voorkeur tevens internationale ) ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau. Voor wat betreft de tijdsinvestering moet rekening worden gehouden met minimaal een dagdeel per week. Leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Omdat de RSJ een onafhankelijk orgaan is, komt niet iedereen in aanmerking voor benoeming. Voor functies of nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap wordt verwezen naar artikel 6 van de Instellingswet RSJ. De RSJ wil de diversiteit in de samenleving weerspiegeld zien in zijn samenstelling.

INFORMATIE

Het wordt op prijs gesteld als u deze advertentie onder de aandacht brengt van potentiële kandidaten. Meer informatie over de organisatie, de adviezen en de uitspraken van de RSJ is te vinden op de website www.rsj.nl. Inlichtingen over de vacatures kunt u verkrijgen bij de plv. algemeen secretaris van de Raad, dhr. P.M.C. van den Beemt, telefoon (070) 361 93 00. 

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot en met 3 januari 2020 worden gericht aan de RSJ t.a.v. dhr. P.M.C. van den Beemt. Dit kan per e-mail (managementondersteuning@rsj.nl)

logo_RSJ

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen.