De functie

Amsterdam is een stad in beweging. Grond en Ontwikkeling vervult een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad. We geven grond uit in erfpacht, zijn betrokken bij erfpachtherzieningen en transformaties, maken beleid en ontwikkelen projecten in de gebiedsontwikkeling. Daarbij is er een ontwikkeling gaande waarbij Amsterdam duurzame energie als uitgangspunt hanteert. In de gebiedsontwikkeling leidt dit tot nieuwe juridische vraagstukken. Het team Juridische Zaken bij Grond en Ontwikkeling is bij al deze activiteiten betrokken en speelt een belangrijke rol in de juridische advisering. Wij zijn voor dit team op zoek naar een senior jurist privaatrecht. Als jurist werkt je in een dynamische omgeving, waarin je nauw samenwerkt met projectleiders, projectmanagers en collega’s van de afdeling Erfpacht en Uitgifte.

In je werk houd je je bezig met diverse juridische werkzaamheden. Je bent onder andere betrokken bij nieuwe uitgiftes, complexe erfpachtdossiers, selectieprocessen en transformatieprojecten. Je bent verantwoordelijk voor de contractvorming en het juridisch beoordelen van contractstukken en geschillen daarover. Je zorgt ook voor de begeleiding en contacten met advocaten als er juridische procedures worden gevoerd. Verder adviseer je over de juridische aspecten van nieuw (erfpacht)beleid.

Als senior jurist kun je worden ingezet voor al deze activiteiten. Je gaat werken in een enthousiast team met tien ervaren juristen. Je taken liggen hoofdzakelijk binnen het privaatrecht (zakelijke rechten, contractenrecht, selectieprocessen en bouwrecht). Daarnaast werk je ook op het snijvlak van privaat – en publiekrecht (Onteigeningswet, Wet voorkeursrecht gemeenten, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, grondbeleid en grondexploitatie). En verder werk je met overige rechtsgebieden, zoals Europees en Energierecht.

Werkzaamheden

 • Adviseren in projecten over erfpacht, contractvorming, selecties van marktpartijen en juridische geschillen;
 • Leveren van juridische expertise op erfpachtgebied en beoordelen van uitgiftecontracten;
 • Behandelen of voorbereiden van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en het ondersteunen van de Gemeenteadvocaat en de Huisadvocaat van de gemeente;
 • Adviseren over de juridische implicaties voor gebiedsontwikkeling van  beleid in het kader van de energietransitie en over daarmee samenhangende  contractvorming en –beheer;
 • Beoordelen van beleidstukken op juridische aspecten;
 • Het volgen van vakliteratuur en wetgeving, het geven van cursussen en het onderhouden van relevante netwerken.

Wij vragen

 • Een er­va­ren, prag­ma­ti­sche ju­rist met een aca­de­mi­sche op­lei­ding Ne­der­lands recht, of no­ta­ri­eel recht. Een spe­ci­a­li­sa­tie pri­vaat­recht is een ver­eis­te;
 • Een gron­di­ge pri­vaat­rech­te­lij­ke ju­ri­di­sche ken­nis en een ste­vi­ge er­va­ring in pro­jec­ten, con­tract­vor­ming, se­lec­tie­pro­ces­sen, aan­be­ste­din­gen en za­ke­lij­ke rech­ten en erf­pacht (mi­ni­maal drie jaar);
 • Af­fi­ni­teit met de ju­ri­di­sche be­oor­de­ling van de ef­fec­ten van de ener­gie­tran­si­tie op de ge­bieds­ont­wik­ke­ling in het al­ge­meen en met de ad­vi­se­ring over aan­be­ste­din­gen en de con­tract­vor­ming in het ka­der van ener­gie­le­ve­ring in pro­jec­ten;
 • Een goed in­zicht in be­stuur­lij­ke en ge­meen­te­lij­ke ver­hou­din­gen;
 • Uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk.

Competenties

 • Ana­ly­tisch scherp en vraag­stuk­ken snel tot de kern kun­nen re­du­ce­ren;
 • Re­sul­taat- en op­los­sings­ge­richt;
 • Pro­ac­tie­ve hou­ding;
 • Over­tui­gings­kracht;
 • Een goe­de sa­men­wer­ker;
 • Ver­ant­woor­de­lijk.

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.194.- en maxi­maal € 5.756,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.

De organisatie

Grond en Ontwikkeling draagt op ondernemende wijze bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen betreffende gebieds- en vastgoedontwikkeling. De afdeling Regie en Advies is het kennis- en adviescentrum van Grond en Ontwikkeling. De afdeling bestaat uit ruim 40 medewerkers. Het team Juridische Zaken is onderdeel van deze afdeling Regie en Advies. Juridische Zaken bestaat uit 10 vaste medewerkers en 2 externe inhuurkrachten.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 27 januari 2020 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Recht

www.recht.nl/vacatures